Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń,

o których mowa

w art. 166, 179 i 182 UKC

 Wersja 1.11

Spis treści

1……. Informacje ogólne. 12

Przepisy prawa, wytyczne i instrukcje regulujące zagadnienia związane z instytucją ułatwień. 12

2……. Proces wnioskowania o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego oraz pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego. 15

2.1.     Kto może ubiegać się o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego oraz pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego?. 15

2.2.     Organ właściwy do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. 15

2.3.     Formularz wniosku i sposób jego wypełnienia. 15

2.4.     Przyjęcie wniosku. 35

2.5.     Weryfikacja formalna wniosku. 36

 1. Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego 37

3.1.     Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania pozwolenia na stosowanie uproszczeń. 37

3.2.     Termin na wydanie pozwolenia. 37

3.3.     Zabezpieczenie należności celnych i podatkowych w uproszczeniach. 38

3.4.     Pozwolenie – informacje ogólne. 39

3.4.1.  Zakres pozwolenia. 39

3.4.2   Wyłączenia z realizacji ułatwień. 40

3.4.3   Przedstawicielstwo celne w kontekście uproszczeń i wybranych procedur specjalnych 40

3.4.5.  Zakazy i ograniczenia. 42

3.4.6   Okres rozliczeniowy w procedurach uproszczonych …………………………………………………….45

3.4.7   Podstawy prawne umieszczane w wydawanym pozwoleniu 45

3.4.8   Zawieszenie pozwolenia. 46

3.4.9   Wygaśnięcie zawieszenia …………………………………………………………………………………………….46

3.5.     Monitoring pozwolenia, plan kontroli 47

4……. Uproszczone zgłoszenie – składane sporadycznie – bez konieczności wcześniejszego uzyskania  pozwolenia  48

4.1.     Uproszczone zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu. 48

4.1.1   Wymagane dokumenty ……………………………………………………………………………………………….48

4.1.2   Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów …………………………………………48

4.1.3.  Zgłoszenie uzupełniające. 49

4.2      Uproszczone zgłoszenie celne w procedurze wywozu. 49

4.2.1.  Wymagane dokumenty. 49

4.2.2.  Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów.. 49

4.2. 3. Zgłoszenie uzupełniające. 50

5……. Uproszczone zgłoszenie – składane regularnie wymagające wcześniejszego uzyskania pozwolenia  51

5.1.     Zgłoszenie uproszczone w procedurze dopuszczenia do obrotu. 51

5.1.1.  Zgłoszenie uproszczone. 51

5.1.2   Należności celne i podatkowe ……………………………………………………………………………………..51

5.1.3   Zgłoszenie uzupełniające. 51

5.1.4   Ułatwienia dodatkowe wynikające z realizacji procedury zgłoszenia uproszczonego. 52

5.1.5   Szczególny tryb postępowania – art. 27 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym.. 52

5.2.     Zgłoszenie uproszczone w procedurze wywozu. 53

5.2.1.  Zgłoszenie uproszczone. 53

5.2.2.  Zgłoszenie uzupełniające. 53

6……. Wpis do rejestru zgłaszającego. 53

6.1.     Rejestr. 54

6.2.     Ułatwienia fakultatywne związane ze stosowaniem wpisu do rejestru zgłaszającego. 57

6.2.1.  Przesyłanie komunikatów (procedury przywozowe) 57

6.2.2   Przesyłanie komunikatów w systemie AES/ECS2 (procedury wywozowe). 58

6.2.3   Zwolnienie z wymogu przedstawiania towarów (procedury przywozowe). 58

6.2.4   Realizacja uproszczenia poza godzinami pracy organu celnego (procedury przywozowe i wywozowe)  59

6.3       Inne ułatwienia dodatkowe wynikające z realizacji wpisu do rejestru zgłaszającego (procedury przywozowe) 59

6.3.1.  Odroczenie terminu płatności należności celnych. 59

6.3.2.  Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej 59

6.4      Wpis do rejestru zgłaszającego przy obejmowaniu towarów procedurami przywozowymi 61

6.4.1   Przedstawienie towarów.. 62

6.4.2   Zwolnienie towarów – procedury przywozowe. 64

6.4.3   Szczególne przypadki postępowania. 64

6.4.4   Wpisanie towarów do rejestru zgłaszającego. 66

6.4.5  Zgłoszenie uzupełniające. 68

6.4.6   Należności celne. 68

6.4.7   Zawieszenie poboru podatku akcyzowego. 69

6.5       Wpis do rejestru zgłaszającego przy obejmowaniu towarów procedurami wywozowymi 69

6.5.1   Zamknięcia urzędowe. 69

6.5.2   Informacje ogólne. 70

6.5.3   Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego. 70

6.5.4   Realizacja wpisu do rejestru zgłaszającego. 70

6.5.5   Wpis do rejestru zgłaszającego realizowany poprzez zgłoszenie uproszczone. 71

6.5.6   Wpis do rejestru zgłaszającego realizowany poprzez kompletne zgłoszenie wywozowe. 72

6.5.7   Procedura awaryjna we wpisie do rejestru zgłaszającego. 73

6.6       Dodatkowe ułatwienia w wywozie. 73

6.6.1.  Tryb postępowania w przypadku posiadania przez upoważnionego eksportera zgody na zdjęcie i założenie zamknięć urzędowych (konsolidacja przesyłek) 73

7……. Uproszczenia w procedurach specjalnych (z wyłączeniem tranzytu i czasowego składowania). 76

8……. Wniosek o zastosowanie preferencyjnej stawki celnej w ramach kontyngentów taryfowych zarządzanych zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 78

8.1.     Realizacja wpisu do rejestru zgłaszającego w przypadku wnioskowania o kontyngent taryfowy posiadający status „krytyczny”. 78

9……. Realizacja procedury uproszczonej w procedurach „42” / „63” – import i reimport z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową. 79

10….. Odprawa scentralizowana – realizowana na terenie kraju 80

10.1    Informacje ogólne. 80

10.2    Kto może ubiegać się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju   80

10.3    Organ właściwy do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. 80

10.4  Formularz wniosku i sposób jego wypełnienia. 80

10.5 ..  Nadawanie numeru na pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………93

10.6    Dodatkowe warunki konieczne do spełnienia w przypadku dokonywania zgłoszeń celnych z zastosowaniem odprawy scentralizowanej realizowanej wewnątrz kraju. 94

10.7    Wyłączenia z realizacji ułatwienia. 94

10.8    Formalności i kontrole związane z odprawą scentralizowaną. 94

                            

 

AEO   Upoważniony przedsiębiorca

(ang. Authorised Economic Operator)

 
     
DSK Deklaracja skrócona do czasowego składowania

 

 
EAD Wywozowy Dokument Towarzyszący

 

 
AES/ECS2

 

AIS/IMPORT

Automatyczny System Eksportu

 

Automatyczny System Importu

 
 

EOS EORI

 

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych

(ang. Economic Operators’ Registration and Identification)

 

 
ICS

 

 

IAS

 

KAS

System Kontroli Importu

(ang. Import Control System)

 

Izba Administracji Skarbowej

 

Krajowa Administracja Skarbowa

 

 
KE

 

Komisja Europejska  
KRS Krajowy Rejestr Sądowy

 

 
MRN Numer operacji tranzytowej lub wywozowej

(ang. Movement Reference Number)

 

 
NCTS2 Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy

(ang. New Computerised Transit System)

 

 
PWD Powiadomienie o przedstawieniu

 

 
PDS Przywozowa Deklaracja Skrócona

 

 
PDR PL/UE System Danych Referencyjnych

 

 
PZC Poświadczone Zgłoszenie Celne

 

 
POD Powiadomienie o kwocie długu celnego

 

 
RW

 

 

 

 

 

RD

 

 

 

 

PRD

 

Rozporządzenie Wykonawcze  Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.  ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia  2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych  przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

 
     
CCL odprawa scentralizowana

 

 
TIN Numer identyfikacyjny podmiotu składający się z przedrostka PL i numeru NIP podmiotu.

 

 
UE Unia Europejska

 

 
UWA Urząd wyprowadzenia

 

 
UWU Urząd wywozu

 

 
WDS Wywozowa Deklaracja Skrócona

 

 
UKC Unijny Kodeks Celny

 

 
WOC Wolny obszar celny

 

 
ZWA Zgłoszenie wywozowe (kompletne, uproszczone) obsługiwane w UWA

 

 
ZWU Zgłoszenie wywozowe (kompletne, uproszczone) obsługiwane w UWU

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Wykaz pojęć i definicji

 

deklaracja skrócona do czasowego składowania

(DSK)

 

Dokument, przy użyciu którego osoba powiadamia organ celny, w określonej formie, że towary zostały objęte czasowym składowaniem.
procedury specjalne Procedury, o których mowa w art. 210 UKC.

 

INTRASTAT System statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE, służący do przekazywania informacji o dokonywanych przywozach lub wywozach towarów pomiędzy tymi państwami.

 

Komisja Europejska

(KE)

Organ wykonawczy UE, który jest instytucją odpowiedzialną za jej bieżącą politykę, posiadający  wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz uprawnienie do wydawania rozporządzeń wykonawczych.

 

   
Certyfikat niekwalifikowany Służby Celno-Skarbowej

 

Klucz do bezpiecznej transmisji danych (który może być stosowany do momentu utraty ważności) oraz podpis PKI, uzyskiwany za pośrednictwem PUESC.

 

magazyn czasowego składowania Miejsce zaakceptowane przez organ celno-skarbowy, przeznaczone do czasowego składowania towarów na warunkach określonych przez ten organ.

 

miejsce uznane Miejsce zatwierdzone przez organ celno-skarbowy do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania.

 

Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy

(NCTS2)

System umożliwiający składanie elektronicznego zgłoszenia do procedury tranzytu oraz wymianę informacji o operacji tranzytowej w czasie rzeczywistym, za pomocą elektronicznych komunikatów, pomiędzy urzędami (oddziałami celnymi) w obszarze międzynarodowym, krajowym, a także pomiędzy urzędami (oddziałami celnymi) a podmiotami.

 

numer identyfikacyjny miejsca uznanego

 

Niepowtarzalny numer miejsca uznanego.
numer

(MRN)

 

Numer ewidencyjny operacji wywozowej, przywozowej (system AIS/IMPORT)  lub tranzytowej.
osoba upoważniona Osoba, której udzielono pozwolenia na skorzystanie z uproszczeń w formie zgłoszenia uproszczonego lub wpisu do rejestru zgłaszającego.

 

System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE) Aplikacja służąca do identyfikacji oraz weryfikacji uprawnień osób i podmiotów przesyłających elektroniczne zgłoszenia i pozostałe dokumenty do systemów celnych.

 

czynności audytowe Czynności, o których mowa w rozdziale 3 ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

przedstawienie towarów

(PWD)

Informacja przesyłana w określonym czasie i w wymaganej przez organ celny formie, poprzez którą podmiot upoważniony do korzystania z wpisu do rejestru zgłaszającego powiadamia właściwy urząd celno-skarbowy (oddział celny) o dostarczeniu towaru do miejsca realizacji procedury oraz o dostępności tych towarów do kontroli celnej.

 

odprawa scentralizowana

 

Ułatwienie, o którym mowa w art. 179 UKC, umożliwiające złożenie zgłoszenia celnego w urzędzie celno-skarbowym (oddziale celnym) właściwym ze względu na miejsce siedziby posiadacza pozwolenia, w przypadku, gdy towary będą przedstawione w innym urzędzie celno-skarbowym (oddziale celnym).

 

pozwolenie krajowe Pozwolenie na korzystanie z procedur uproszczonych wydane przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze  względu na siedzibę przedsiębiorcy, obowiązujące na terenie całego kraju.

 

wpis do rejestru zgłaszającego

 

Ułatwienie, o którym mowa w art. 182 UKC. Objęcie towarów procedurą celną następuje w miejscu wskazanym w pozwoleniu na uproszczenie.

 

przedsiębiorca Osoba, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się działaniami regulowanymi  przepisami prawa celnego (art. 5 pkt 6 UKC ).

 

przedstawicielstwo bezpośrednie Upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz innej osoby.

 

przedstawicielstwo

pośrednie

Upoważnienie do działania we własnym imieniu, ale na rzecz innej osoby.

 

przywozowa  deklaracja skrócona

(PDS)

Powiadomienie organów celno-skarbowych – w wymaganej formie i w określony sposób oraz w określonym terminie – o zamiarze wprowadzenia towarów na obszar celny UE.

 

skład celny Miejsce zaakceptowane przez organ celno-skarbowy, podlegające  kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami.

 

   
Automatyczny System Eksportu (AES) System unijny umożliwiający w pełni zautomatyzowaną obsługę zgłoszenia wywozowego oraz WDS, a także wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie UE

 

Automatyczny System Importu (AIS) system informatyczny dedykowany do obsługi deklaracji i zgłoszeń celnych, deklaracji statystycznych i innych dokumentów związanych z przywozem towarów.

Składa się z następujących podsystemów:

AIS/IMPORT obejmujący operacje przywozowe;

AIS/ICS (System Kontroli Importu)–jest systemem zbudowanym w oparciu o unijne założenia, umożliwiającym przedsiębiorcom realizację obowiązku wyprzedzającego przesyłania w formie elektronicznej komunikatów przywozowych deklaracji;

AIS/INTRASTAT system przeznaczony do ewidencjonowania, gromadzenia, kontroli i przetwarzania zgłoszeń INTRASTAT.

 

upoważniony przedsiębiorca (AEO)

 

Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38 UKC posiadający status AEO.

 

urząd kontrolny W przypadku uproszczonego zgłoszenia celnego, odprawy scentralizowanej, wpisu do rejestru zgłaszającego – urząd celno-skarbowy (oddział celny) wskazany w pozwoleniu do kontroli objęcia towarów daną procedurą celną.

 

urząd przedstawienia Urząd celno-skarbowy (oddział celny) właściwy dla miejsca przedstawienia towarów.
urząd przywozu Urząd celno-skarbowy (oddział celny) wyznaczony zgodnie z przepisami celnymi, gdzie mają zostać przeprowadzone formalności mające na celu objęcie towarów wprowadzanych na obszar celny UE procedurą celną, w tym odpowiednie kontrole oparte na ocenie ryzyka.

 

urząd wywozu Urząd celno-skarbowy (właściwy oddział celny) wyznaczony zgodnie z przepisami celnymi, gdzie mają zostać przeprowadzone formalności mające na celu objęcie towarów procedurą wywozu, w tym odpowiednie kontrole oparte na ocenie ryzyka.

 

wolny obszar celny Części obszaru celnego UE lub pomieszczenia znajdujące się na tym obszarze, oddzielone od pozostałej jego części, w których:

a)      towary nieunijne traktowane są do celów stosowania należności celnych przywozowych i obowiązujących w przywozie środków polityki handlowej jako nieznajdujące się na obszarze celnym UE, pod warunkiem, że nie zostały dopuszczone do obrotu ani objęte inną procedurą celną, ani też nie zostały użyte lub zużyte na warunkach nieprzewidzianych przepisami prawa celnego,

b)       określone w szczególnych przepisach unijnych towary korzystają, ze względu na ich umieszczenie w wolnym obszarze celnym, ze środków stosowanych zwykle przy wywozie towarów.

 

 

Numer EORI

 

 

Nadawany przedsiębiorcom przez organ celny, unikalny numer identyfikacyjny podlegający jednokrotnej rejestracji w systemie EOS EORI, uznawany na obszarze całej UE, którym obowiązani są oni posługiwać się we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze celnym UE.

 

wywozowa deklaracja skrócona

(WDS)

Powiadomienie organów celnych – w wymaganej formie i w określony sposób oraz w określonym terminie – o zamiarze wyprowadzenia towarów z obszaru celnego UE.

 

zezwalający organ celny

 

Organ celno-skarbowy, który udziela pozwolenia.

 

zgłoszenie celne Czynność, poprzez którą osoba w wymaganej formie
i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną.

 

zgłoszenie celne uproszczone Forma uproszczenia, która pozwala na objęcie towarów procedurą celną, po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego, realizowana w urzędzie celno-skarbowym (oddziale celnym);  regularne jej stosowanie wymaga uzyskania pozwolenia organu celno-skarbowego.

 

zgłoszenie uzupełniające Zgłoszenie celne przedkładane w określonym czasie
i w wymaganej przez organ celny formie przez podmiot upoważniony do stosowania uproszczeń, zawierające wszystkie elementy niezbędne dla zastosowania przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary.

  

1.     Informacje ogólne

Wytyczne mają charakter informacyjny i są przeznaczone dla przedsiębiorców oraz funkcjonariuszy/pracowników KAS. Nie stanowią wiążącego aktu prawnego.

Uwaga:

Okres przejściowy, o którym mowa w niniejszych Wytycznych, dotyczy odpowiednio okresu od dnia 1 maja 2016 r. do czasu wdrożenia systemu AES dostosowującego obsługę procedur wywozowych i wyprowadzenia, do wymogów unijnego kodeksu celnego oraz do czasu aktualizacji odnośnych krajowych systemów przywozu. Przy czym, pamiętać należy, że system AES/ECS2, którego wdrożenie nastąpiło w 2 listopada 2017 r., nie jest systemem dostosowującym przebieg procesów do wymogów UKC (z uwagi na trwający okres przejściowy na poziomie unijnym). Stanowi on rozbudowę systemu ECS w zakresie wymagań krajowych. Ilekroć w Wytycznych jest mowa o AES/ECS2 należy to rozumieć we wskazanym kontekście.

Na analogicznych zasadach wprowadzony system AIS/IMPORT nie jest systemem dostosowującym przebieg procesów do wymogów UKC.

Przepisy prawa, wytyczne i instrukcje regulujące zagadnienia związane z instytucją ułatwień

Regulacje UE:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE z dnia 10.10.2013 nr L269) – zwane dalej „UKC”.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE z dnia 29.12.2015 nr L 343) – zwane dalej „RW”.
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE z dnia 20.12.2015 r. nr L 343) – zwane dalej „RD”.
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE z dnia 15.03.2016r. nr L 69) – zwane dalej „PRD”.

 

 

 

 

 

 

Regulacje krajowe:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej[1].
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej[2].
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy[3].
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli[4].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów[5].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów [6].
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne[7].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych[8].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych[9].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych [10].
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa[11] .
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[12], zwana dalej „ustawą o VAT”.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień[13].
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym[14], zwana dalej „ustawą o podatku akcyzowym”.
 • Instrukcje, wytyczne i wyjaśnienia.
 • Dokument TAXUD(A2)/LG/dt z dnia 19 czerwca 2017 r. „Customs representation in the context of simplifications and of certain special procedures” dostępny pod linkiem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                Proces wnioskowania o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego oraz pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego

2.1.          Kto może ubiegać się o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego oraz pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego?

O udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego może ubiegać się każda osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie uproszczone może być realizowane:

 • we własnym imieniu i na własną rzecz,
 • we własnym imieniu, ale na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie),

Wpis do rejestru zgłaszającego może być realizowany:

 • we własnym imieniu i na własną rzecz,
 • we własnym imieniu, ale na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie).

2.2.          Organ właściwy do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku

Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego powinna złożyć wniosek do dyrektora IAS, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego powinna złożyć wniosek do dyrektora IAS, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

2.3.   Formularz wniosku i sposób jego wypełnienia

Wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z ww. uproszczeń powinien być złożony papierowo.

Wniosek składany przez przedsiębiorcę może dotyczyć:

 • zgłoszenia uproszczonego,
 • wpisu do rejestru zgłaszającego.

Dane wymagane we wniosku o wydanie pozwolenia na poszczególne rodzaje uproszczeń określone zostały w załączniku A do RD.

Zakres danych dla wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego został określony w kolumnie 7a ww. załącznika.

Zakres danych dla wniosku o wydanie pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego został określony w kolumnie 7c ww. załącznika

Dodatkowo, w załączniku A do RW określone zostały formaty i kody wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosków i decyzji, które należy wykorzystywać przy wypełnianiu wniosku.

Przy wypełnianiu wniosku można, dla ułatwienia, kierować się poniższą tabelą, w której zebrane zostały dane wymagane dla poszczególnych form uproszczeń.

Dane wymagane dla wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego

Nr

 

 Nazwa danych Wymagalność pola Sposób wypełnienia Opis dotyczący sposobu wypełnienia
I.  Nagłówek
  Organ KAS, do którego kierowany jest wniosek A Podać nazwę i adres Wniosek powinien być kierowany do właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy dyrektora izby administracji skarbowej.
  Miejsce i data wniosku

(D. 4/1 i 4/2)

A    
II. Informacje o wnioskodawcy i osobach, których dotyczy wniosek
  Wnioskodawca

(D. 3/1)

 

A Należy podać:

·  Nazwa wnioskodawcy

·  Ulica i nr

·  Kod pocztowy

·  Miejscowość

·  Państwo

Wnioskodawcą jest osoba, która składa do organów celnych wniosek o wydanie decyzji.

 

 

  Identyfikacja wnioskodawcy

(D. 3/2)

A   Należy podać nr EORI
  Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wniosek

(D.3/6)

A ·  Imię i nazwisko

·  Nr telefonu

·  Nr faxu

·  Adres e-mail

Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z organami celnymi w kwestiach związanych z wnioskiem.

Informacja ta podawana jest tylko w przypadku, gdy jest to osoba inna niż osoba odpowiedzialna za sprawy celne podana w D. 3/5 Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne.

 

  Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne

(D. 3/5)

A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO

 

·  Imię i nazwisko

·  Nr telefonu

·  Nr faxu

·   Adres e-mail

Informacje kontaktowe danej osoby, w tym – w stosownych przypadkach – jej numer faksu, które mogą być używane do dalszych kontaktów i korespondencji w sprawach celnych.
  Osoba kierująca przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorująca zarządzanie nim (D. 3/7) A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO.

 

·  Imię i nazwisko

·  Ulica i nr

·  Kod pocztowy

·  Miejscowość

·  Państwo

Krajowy numer identyfikacyjny

Data urodzenia

rrrrmmdd

Należy podać:

Imię i nazwisko oraz pełne dane odpowiedzialnej osoby (osób) zgodnie z prawem działalności / forma spółki wnioskodawcy, w szczególności: dyrektora/kierownika przedsiębiorstwa, dyrektorów i członków zarządu w zależności od struktury przedsiębiorstwa.

  Przedstawiciel

(D. 3/3)

A Należy podać:

·     Nazwa

·     Ulica i nr

·     Kod pocztowy

·     Miejscowość

·     Państwo

Jeżeli wnioskodawca wskazany w D. 3/1 Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji lub w D. 3/2 Identyfikacja wnioskodawcy/posiadacza pozwolenia lub decyzji jest reprezentowany przez przedstawiciela, należy podać odpowiednie informacje o przedstawicielu.
  Identyfikacja przedstawiciela

(D. 3/4)

A   Należy podać nr  EORI
III.  Informacje ogóle odnoszące się do wniosku
  Kod rodzaju wniosku/decyzji (D. 1/1)

 

A

 

 

Należy wpisać

EIR

 

Za pomocą kodu określić rodzaj uproszczenia wniosku/decyzji

 

  Rodzaj wniosku (D. 1/3)

 

A Kod  N1 + numer referencyjny decyzji (jeżeli dotyczy)

Należy stosować następujące kody

1 – pierwszy wniosek

2 – wniosek w sprawie zmiany decyzji

3 – wniosek w sprawie przedłużenia pozwolenia

4 – wniosek w sprawie cofnięcia decyzji.

W przypadku kodów 2-4 należy podać numer decyzji, której dotyczy wniosek

Stosując odpowiedni kod, należy wskazać rodzaj wniosku. W przypadku wniosku o zmianę lub, w stosownych przypadkach, o przedłużenie pozwolenia, należy również wskazać odpowiedni numer decyzji jako D. 1/6 Numer referencyjny decyzji
  Geograficzny obszar ważności – Unia

(D. 1/4)

 

A N1

Kod państwa a2

Należy podać:  kod 3 PL

1-   wniosek /pozwolenie ważne we wszystkich państwach członkowskich

2 – wniosek/pozwolenie ograniczone do niektórych PCz.

3 – wniosek/pozwolenie ograniczone do jednego PCz.

  Dodatkowe informacje

(D. 8/5)

C Opis tekstowy Wnioskodawca może zawnioskować o możliwość zastosowania „krajowych” ułatwień np.:

 • konsolidacje przesyłek,
 • wysyłkę towaru po godzinach pracy organu celnego
  Zgoda na publikację w wykazie osób uprawnionych do korzystania z pozwoleń

(D. 8/12)

 

A Wpisać

Tak/Nie

 

Wskazać t/n czy wnioskodawca zgadza się na ujawnienie w publicznym wykazie posiadaczy pozwoleń następujących danych dotyczących pozwolenia, o które występuje:

– posiadacz pozwolenia,

– rodzaj pozwolenia,

– data wejścia w życie lub okres ważności,

PCz organu celnego podejmujące decyzję

Właściwy/kontrolny urząd celny

  Załączone dokumenty

(D. 2/4)

 

A ·     Liczba dokumentów

·     Rodzaj dokumentów

·     Identyfikacja dokumentu

·     Data dokumentu

Należy podać informację dotyczącą  rodzaju  załączonych dokumentów oraz o ile wymagane nr identyfikacyjny, datę wystawienia dokumentu dołączonych do wniosku. Wskazać liczbę dołączonych dokumentów.
  [Wnioskowana] Data początkowa pozwolenia

(D. 4/6)

 

 

C

 

rrrrmmdd

lub opis

Wnioskodawca może wystąpić aby okres ważności pozwolenia rozpoczął się od określonego dnia, o ile spełnione są warunki art. 22 ust. 2 i 3 UKC i 22 ust. (fakultatywne dla wnioskodawcy)
IV.  Szczegółowe informacje dotyczące wniosku
  Miejsce, w którym prowadzone są główne księgi rachunkowe na potrzeby celne lub w którym są one dostępne

(D. 4/3)

 

A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO.

 

·      Ulica i numer

·      kod pocztowy

·      Miejscowość

·       Państwo

 

Główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, są to księgi, które mają być uznawane przez organy celne za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, pozwalające organom celnym na nadzorowanie i monitorowanie wszystkich działań objętych danym pozwoleniem. Istniejące handlowe, podatkowe lub inne materiały księgowe wnioskodawcy mogą być uznane za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, jeżeli ułatwiają kontrole oparte na audycie.

Należy podać pełny adres miejsca, w tym państwo członkowskie, w którym główne księgi rachunkowe będą przechowywane lub udostępniane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej lokalizacji.

 

  Rodzaj głównych ksiąg rachunkowych na potrzeby celne

(D. 8/1)

 

A Opis tekstowy Określić rodzaj głównych ksiąg rachunkowych, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym oprogramowania.
  Miejsce, gdzie prowadzona jest ewidencja

(D.4/4)

 

A •    Ulica i numer

•    kod pocztowy

•    Miejscowość

•    Państwo

Należy wpisać pełny adres miejsca (miejsc), w tym państwo członkowskie, w którym przechowywane są ewidencje wnioskodawcy lub w którym mają być przechowywane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej lokalizacji.

Informacja ta jest konieczna do określenia lokalizacji ewidencji dotyczącej towarów znajdujących się pod adresem wskazanym w D. 4/8. Lokalizacja towarów.

(pole powielarne)

 

  Rodzaj ewidencji (D. 8.2) A

 

Opis tekstowy Określić rodzaj ewidencji, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym oprogramowania.

Ewidencje te muszą pozwalać organom celnym na nadzorowanie danej procedury, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji towarów objętych procedurą, ich statusu celnego i ich przemieszczeń

(pole powielarne)

 

V.  Informacje o towarach
  Kod towaru

(D. 5/1)

A   Podać co najmniej pierwsze 4 cyfry kodu Nomenklatury Scalonej danych towarów.
  Opis towarów

(D. 5/2)

A Opis tekstowy Podać opis handlowy lub techniczny towarów. Opis handlowy lub techniczny powinien być wystarczająco jasny i szczegółowy, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie wniosku.
  Zakazy i ograniczenia

(D. 6/1)

 

A Opis tekstowy Wskazać wszelkie zakazy i ograniczenia na szczeblu krajowym lub unijnym, które mają zastosowanie w odniesieniu do towarów lub danej procedury w państwie członkowskim  przedstawienia.

 

  Lokalizacja towarów

(D. 4/8)

 

A Państwo

Kwalifikator oznaczenia

W formie kodu:

Identyfikacja lokalizacji

Dodatkowy identyfikator

 

 

Stosując odpowiedni kod, należy podać numer identyfikacyjny miejsca, w którym towary mogą zostać umieszczone podczas objęcia procedurą celną.

(pole powielarne)

 

  Urząd właściwy dla miejsca w którym towary są udostępniane do kontroli

(D. XIV/3)

C   Numer urzędu

Urząd właściwy dla każdego miejsca realizacji uproszczenia

(fakultatywnie wniosek)

  Rodzaj procedury celnej

(D. 7/2)

A Kod procedury an2

oraz numer pozwolenia na procedury specjalne lub numer wniosku o wydanie pozwolenia na procedury specjalne

Wskazać właściwą procedurę celną (procedury celne), którą zamierza zastosować wnioskodawca. W stosownych przypadkach podać numer referencyjny odpowiedniego pozwolenia. Jeżeli nie udzielono jeszcze stosownego pozwolenia, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.
  Liczba operacji (D.7/4)

 

A   Podać szacunkowo ile razy w skali miesiąca i w odniesieniu do każdego PCz przedstawienia wnioskodawca będzie korzystał z uproszczenia.
  Zwolnienie z obowiązku powiadamiania o przedstawieniu (D.XIV/1) A   Wniosek – Wskazać tak/nie , czy przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia z powiadomienia. jeżeli TAK podać uzasadnienie.
  Dostęp do danych (D. 8/3)

 

A Opis tekstowy Określić w jaki sposób szczegółowe dane ze zgłoszenia celnego  są  udostępniane organom celnym .
  Podpis

(D.1/2)

A   Wniosek należy podpisać

 

A – dana wymagana

C – dana fakultatywna

Dane wymagane dla wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego

Nr  Nazwa danych Wymagalność pola Sposób wypełnienia Opis dotyczący sposobu wypełnienia
I.  Nagłówek
  Organ KAS do którego kierowany jest wniosek A Podać nazwę i adres Wniosek powinien być kierowany do właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
  Miejsce i data wniosku

(D. 4/1 i 4/2)

A    
II.  Informacje o wnioskodawcy i innych osobach których dotyczy wniosek
  Wnioskodawca (D. 3/1)

 

A Należy podać:

·    Nazwa wnioskodawcy

·    Ulica i nr

·    Kod pocztowy

·    Miejscowość

·    Państwo

Wnioskodawcą jest osoba, która składa do organów celnych wniosek o wydanie decyzji.

 

 

  Identyfikacja wnioskodawcy (D. 3/2) A   Należy podać nr EORI
  Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wniosek (D.3/6) A ·    Imię i nazwisko

·    Nr telefonu

·    Nr faxu

·    Adres e-mail

Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z organami celnymi w kwestiach związanych z wnioskiem.

Informacja ta podawana jest tylko w przypadku, gdy jest to osoba inna niż osoba odpowiedzialna za sprawy celne podana w D. 3/5 Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne.

Należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz dowolne dane z poniższych: numer telefonu, adres e-mail (najlepiej skrzynki funkcyjnej) oraz, w stosownych przypadkach, numer faksu.

 

  Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne (D. 3/5) A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO

 

·  Imię i nazwisko

·  Nr telefonu

·  Nr faxu

·  Adres e-mail

 

Informacje kontaktowe danej osoby, w tym – w stosownych przypadkach – jej numer faksu, które mogą być używane do dalszych kontaktów i korespondencji w sprawach celnych.
  Osoba kierująca przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorująca zarządzanie nim

(D. 3/7)

A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO.

 

·    Imię i nazwisko

·    Ulica i nr

·    Kod pocztowy

·    Miejscowość

·    Państwo

Krajowy numer identyfikacyjny

Data urodzenia

rrrrmmdd

Należy podać:

Imię i nazwisko oraz pełne dane odpowiedzialnej osoby (osób) zgodnie z prawem działalności / forma spółki wnioskodawcy, w szczególności: dyrektora/kierownika przedsiębiorstwa, dyrektorów i członków zarządu w zależności od struktury przedsiębiorstwa.

  Przedstawiciel (D. 3/3) A Należy podać:

·    Nazwa

·    Ulica i nr

·    Kod pocztowy

·    Miejscowość

·    Państwo

Jeżeli wnioskodawca wskazany w D. 3/1 Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji lub w D. 3/2 Identyfikacja wnioskodawcy/posiadacza pozwolenia lub decyzji jest reprezentowany przez przedstawiciela, należy podać odpowiednie informacje o przedstawicielu.
  Identyfikacja przedstawiciela (D. 3/4) A   Należy podać nr EORI
III.  Informacje ogóle odnoszące się do wniosku
1/1 Kod rodzaju wniosku/decyzji (D. 1/1)

 

A

 

 

Należy wpisać

SDE

 

Za pomocą kodu określić rodzaj uproszczenia wniosku/decyzji

 

  Rodzaj wniosku (D. 1/3)

 

A Kod  N1 + numer referencyjny decyzji (jeżeli dotyczy)

Należy stosować następujące kody

1 – pierwszy wniosek

2 – wniosek w sprawie zmiany decyzji

3 – wniosek w sprawie przedłużenia pozwolenia

4 – wniosek w sprawie cofnięcia decyzji.

W przypadku kodów 2-4 należy podać numer decyzji, której dotyczy wniosek

Stosując odpowiedni kod, należy wskazać rodzaj wniosku. W przypadku wniosku o zmianę lub, w stosownych przypadkach, o przedłużenie pozwolenia, należy również wskazać odpowiedni numer decyzji jako D. 1/6 Numer referencyjny decyzji
  Geograficzny obszar ważności – Unia

(D. 1/4)

 

A N1

Kod państwa a2

Należy podać:

3 PL

2-   wniosek /pozwolenie ważne we wszystkich państwach członkowskich

4 –  wniosek/pozwolenie ograniczone do niektórych PCz.

5 – wniosek/pozwolenie ograniczone do jednego PCz.

  Dodatkowe informacje

(D. 8/5)

C Opis tekstowy  
  Zgoda na publikację w wykazie osób uprawnionych do korzystania z pozwoleń

(D. 8/12)

 

A Wpisać

Tak/Nie

 

Wskazać t/n czy wnioskodawca zgadza się na ujawnienie w publicznym wykazie posiadaczy pozwoleń następujących danych dotyczących pozwolenia, o które występuje:

– posiadacz pozwolenia,

– rodzaj pozwolenia,

– data wejścia w życie lub okres ważności,

PCz organu celnego podejmujące decyzję

Właściwy/kontrolny urząd celny

  Załączone dokumenty

(D. 2/4)

 

A ·      Liczba dokumentów

·      Rodzaj dokumentów

·      Identyfikacja dokumentu

·      Data dokumentu

Należy podać informację dotyczącą  rodzaju  załączonych dokumentów oraz o ile wymagane nr identyfikacyjny, datę wystawienia dokumentu dołączonych do wniosku. Wskazać liczbę dołączonych dokumentów.
  [Wnioskowana] Data początkowa pozwolenia

(D. 4/6)

 

 

C

 

rrrrmmdd

lub opis

Wnioskodawca może wystąpić aby okres ważności pozwolenia rozpoczął się od określonego dnia, o ile spełnione są warunki art. 22 ust. 2 i 3 UKC i 22 ust. (fakultatywne dla wnioskodawcy)
IV. Szczegółowe informacje dotyczące wniosku
  Miejsce, w którym prowadzone są główne księgi rachunkowe na potrzeby celne lub w którym są one dostępne (D. 4/3)

 

A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO.

 

·      Ulica i numer

·      kod pocztowy

·      Miejscowość

·       Państwo

 

Główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, są to księgi, które mają być uznawane przez organy celne za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, pozwalające organom celnym na nadzorowanie i monitorowanie wszystkich działań objętych danym pozwoleniem. Istniejące handlowe, podatkowe lub inne materiały księgowe wnioskodawcy mogą być uznane za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, jeżeli ułatwiają kontrole oparte na audycie.

Należy podać pełny adres miejsca, w tym państwo członkowskie, w którym główne księgi rachunkowe będą przechowywane lub udostępniane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej lokalizacji.

 

  Rodzaj głównych ksiąg rachunkowych na potrzeby celne (D. 8/1)

 

A Opis tekstowy Określić rodzaj głównych ksiąg rachunkowych, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym oprogramowania.
  Miejsce, gdzie prowadzona jest ewidencja (D.4/4)

 

A • Ulica i numer

• kod pocztowy

• Miejscowość

• Państwo

Należy wpisać pełny adres miejsca (miejsc), w tym państwo członkowskie, w którym przechowywane są ewidencje wnioskodawcy lub w którym mają być przechowywane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej lokalizacji.

Informacja ta jest konieczna do określenia lokalizacji ewidencji dotyczącej towarów znajdujących się pod adresem wskazanym w D. 4/8. Lokalizacja towarów.

(pole powielarne).

  Rodzaj ewidencji

(D. 8.2)

A

 

Opis tekstowy Określić rodzaj ewidencji, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym oprogramowania.

Ewidencje te muszą pozwalać organom celnym na nadzorowanie danej procedury, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji towarów objętych procedurą, ich statusu celnego i ich przemieszczeń

(pole powielarne).

 

V.  Informacje o towarach
  Opis towarów (D. 5/2) A Opis tekstowy Podać opis handlowy lub techniczny towarów. Opis handlowy lub techniczny powinien być wystarczająco jasny i szczegółowy, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie wniosku.

 

  Zakazy i ograniczenia (D. 6/1)

 

A Opis tekstowy Wskazać wszelkie zakazy i ograniczenia na szczeblu krajowym lub unijnym, które mają zastosowanie w odniesieniu do towarów lub danej procedury w państwie członkowskim  przedstawienia.

 

  Rodzaj procedury celnej (D. 7/2) A Kod procedury an2 +

Numer pozwolenia na procedury specjalne lub numer wniosku o wydanie pozwolenia na procedury specjalne

Wskazać właściwą procedurę celną (procedury celne), którą zamierza zastosować wnioskodawca. W stosownych przypadkach podać numer referencyjny odpowiedniego pozwolenia. Jeżeli nie udzielono jeszcze stosownego pozwolenia, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.
  Liczba operacji (D.7/4)

 

A   Podać szacunkowo ile razy w skali miesiąca i w odniesieniu do każdego PCz przedstawienia wnioskodawca będzie korzystał z uproszczenia.

 

  Podpis

(D.1/2)

A   Wniosek należy podpisać

 

A – dana wymagana

C – dana fakultatywna

Uwaga! Do czasu zmiany funkcjonalności systemów transakcyjnych wymagane jest podawanie urzędów przywozu / wywozu dla zgłoszenia uproszczonego.

Rekomendowany przez organy celne wzór wniosku można pobrać ze strony www.biznes.gov.pl   

UWAGA!

Przedstawiciel, wpisany we wniosku/ pozwoleniu w danej D.3/3 i D.3/4, jest upoważniony do czynności związanych z danym wnioskiem/pozwoleniem, tj. reprezentowania wnioskodawcy, składania wniosku w unijnym systemie Customs Decisions  (CDS), występowania o zmianę pozwolenia, itp.

Nie jest on  upoważniony do innych czynności, np. do składania zgłoszeń w imieniu i na rzecz posiadacza pozwolenia; w tym przypadku konieczne jest odrębne upoważnienie i taka osoba powinna zostać wskazana w odrębnym punkcie pozwolenia, tj. w informacjach dodatkowych/uwagach ogólnych. Jeżeli do ww. czynności jest upoważniony ten sam przedstawiciel powinien zostać wpisany zarówno w D.3/3, D.3/4 wniosku/pozwolenia, jak również z odpowiednią adnotacją, w polu dodatkowe informacje/uwagi ogólne.

2.4.         Przyjęcie wniosku

Należy zaznaczyć, że przyjęcie wniosku dotyczącego wydania pozwolenia odbywa się na wstępnym etapie procesu decyzyjnego. Oznacza to, że przyjęcie wniosku wymaga zbadania warunków formalnych, a nie badania wniosku od strony merytorycznej.

Wniosek przyjęty przez organy KAS powinien:

 • zawierać wszystkie niezbędne dane;
 • spełniać warunki jego przyjęcia, oraz
 • zawierać wymagane dokumenty uzupełniające (bez uszczerbku dla możliwości żądania przez organy celne dalszych informacji po przyjęciu wniosku, zgodnie z artykułem 13 ust.1 RD).

W zakresie warunków do przyjęcia wniosku, główny z nich określa art. 22 ust. 2 akapit drugi UKC (tj. wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje), uzupełniony warunkami przyjęcia określonymi zgodnie z art. 11 RD.

Zgodnie z art. 11 RD wniosek o wydanie decyzji zostanie przyjęty, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • wnioskodawca posiada numer EORI;
 • wnioskodawca posiada siedzibę w UE;
 • wniosek został złożony do właściwego organu celnego;
 • wniosek nie dotyczy decyzji wydanej z takim samym zamiarem co poprzednia decyzja adresowana do tego samego wnioskodawcy, którą unieważniono lub cofnięto w roku poprzedzającym wniosek ze względu na fakt, że wnioskodawca nie wypełnił obowiązku nałożonego na niego na mocy tej decyzji.

Organ celny niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku sprawdza czy spełnione są warunki przyjęcia tego wniosku (art. 22 ust. 2 UKC).

Zgodnie z art. 12 RW – jeżeli organ celny przyjmuje wniosek, data przyjęcia  takiego wniosku jest datą otrzymania przez organ celny wszystkich informacji niezbędnych do wydania decyzji.

Jeżeli wnioskodawca nie przekaże organowi celnemu wymaganych informacji w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie przyjęty, a wnioskodawca zostaje poinformowany o tym fakcie.

Jeżeli wnioskodawca nie otrzyma informacji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, uznaje się, że wniosek został przyjęty. Datą przyjęcia wniosku jest data złożenia lub – w przypadku, gdy wnioskodawca przedstawił dodatkowe informacje na żądanie organu celnego – data przekazania przez wnioskodawcę ostatniej żądanej informacji.

2.5.     Weryfikacja formalna wniosku

Jeżeli organ celny stwierdzi, że wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, żąda od wnioskodawcy przekazania tych informacji w rozsądnym terminie, który nie powinien przekraczać 30 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.             Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego

3.1.      Warunki i kryteria niezbędne do uzyskania pozwolenia na stosowanie uproszczeń

Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego udzielane jest pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę warunków i kryteriów określonych w art. 145 RD.

Zgodnie z tym przepisem pozwolenia na regularne obejmowanie towarów procedurą celną na podstawie zgłoszenia uproszczonego zgodnie z art. 166 ust. 2 UKC, udziela się, jeżeli wnioskodawca spełnia następujące warunki:

 • określone w art. 39 lit. a) kodeksu (art. 24 RW);
 • w stosownych przypadkach stosuje odpowiednie procedury obsługi pozwoleń przyznanych zgodnie ze środkami polityki handlowej lub związanych z handlem produktami rolnymi;
 • zapewnia, że odpowiedni pracownicy zostali poinformowani o obowiązku powiadamiania organów celnych w każdym przypadku wykrycia trudności związanych z przestrzeganiem przepisów, oraz ustanawia procedury powiadamiania organów celnych o wystąpieniu takich trudności;
 • w stosownych przypadkach, stosuje odpowiednie procedury obsługi pozwoleń na przywóz i wywóz towarów związanych z zakazami lub ograniczeniami, w tym środki mające na celu rozróżnienie towarów objętych zakazami lub ograniczeniami od innych towarów oraz zapewnia przestrzeganie takich zakazów i ograniczeń.

Czynności audytowe prowadzone wobec wnioskodawcy obejmują następujące obszary:

 • zgodności (art. 24 RW),
 • zadowalający system zarządzania ewidencją handlową oraz transportową (art. 25 lit. g), i), k) RW.

Uznaje się, że upoważnieni przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEOC) spełniają warunki, o których mowa powyżej, jeżeli ich ewidencja jest odpowiednia do celów objęcia towarów procedurą celną na podstawie zgłoszenia uproszczonego.

Pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego, zgodnie z art. 150 RD udzielane jest pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę warunków i kryteriów określonych w art. 39 lit. a), b) i d) UKC.

Czynności audytowe prowadzone wobec wnioskodawcy obejmują następujące obszary:

 • zgodności (art. 24 RW),
 • zadowalający system zarzadzania ewidencją handlową oraz transportową (art. 25 RW),
 • praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (art. 27 RW).

3.2.        Termin na wydanie pozwolenia

Zgodnie z art. 22 ust. 3 UKC – właściwe organy celne wydają decyzję oraz powiadamiają o niej wnioskodawcę niezwłocznie i nie później niż w terminie 120 dni od daty przyjęcia wniosku.

Jeżeli organy celne nie mogą dotrzymać terminu na wydanie decyzji informują o tym wnioskodawcę przed jego upływem, podając przyczyny oraz wskazując dodatkowy okres, który uznają za niezbędny do wydania decyzji.

Art. 13 PRD określa sytuacje, w ramach których możliwe jest przedłużenie terminu na wydanie decyzji.

Data wejścia w życie

Jeżeli decyzja lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, zaczyna ona obowiązywać z dniem jej doręczenia wnioskodawcy lub z dniem uznania jej za doręczoną. Art. 14 PRD stosuje się odpowiednio.

3.3.           Zabezpieczenie należności celnych i podatkowych w uproszczeniach

Zgodnie z przepisami uzyskanie pozwolenia na uproszczenia nie jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia z tytułu należności celnych przywozowych oraz innych należności.

Jednakże:

w przypadku procedur specjalnych, o których mowa w art. 210 lit b-d UKC, gdy uproszczenia będą realizowane w ramach tych procedur, pozwolenie na uproszczenie nie może zostać wydane przed wydaniem pozwolenia na procedurę specjalną (art. 211 ust. 1 UKC). Jednym z warunków udzielenia pozwolenia na procedurę specjalną, zgodnie z art. 211 ust. 3 lit. c UKC jest natomiast złożenie zabezpieczenia potencjalnego długu celnego, zgodnie z art. 89 UKC.

W przypadku gdy objęcie towarów procedurą celną powoduje powstanie długu celnego, zwolnienie towaru do procedury uwarunkowane jest zapłatą lub zabezpieczeniem należności, a zatem dla takiej procedury z zastosowaniem uproszczeń, w której zapłata należności nie następuje przed zwolnieniem towarów, wymagane jest zabezpieczenie (art. 195 ust. 1 UKC).

Mając powyższe na uwadze, posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 89 UKC, nie stanowi warunku uzyskania pozwolenia na stosowanie uproszczeń, ale wymagane jest dla realizacji tych uproszczeń.

Zgodnie z art. 156 RW osoba, od której wymagane jest złożenie zabezpieczenia, zapewnia, aby kwota referencyjna należności celnych przywozowych lub wywozowych oraz innych opłat należnych w związku z przywozem lub wywozem towarów – gdy mają one być objęte zabezpieczeniem – które są wymagane lub mogą stać się wymagane, nie przekroczyła kwoty referencyjnej. Osoba ta informuje urząd zabezpieczenia, jeżeli wysokość kwoty referencyjnej przestaje być wystarczająca do pokrycia jej operacji. Mając powyższe na uwadze, osoba, od której wymagane jest złożenie zabezpieczenia jest zobowiązana do monitorowania kwoty referencyjnej.

W przypadku stosowania wpisu do rejestru zgłaszającego osoba upoważniona dokonuje wraz z wpisem do rejestru obciążenia salda zabezpieczenia generalnego. Osoba upoważniona zobowiązana jest do saldowania zabezpieczenia generalnego i jego bieżącej kontroli, aby kwota wynikająca z długu celnego oraz zobowiązań podatkowych (o ile takie powstają i podlegają zabezpieczeniu) była zawsze zabezpieczona. Zwolnienie kwoty zabezpieczenia możliwe jest po dokonaniu zapłaty należności obciążającej saldo zabezpieczenia generalnego, ale nie wcześniej niż w dniu obciążenia rachunku bankowego dłużnika.

Jeżeli jest stosowana procedura zgłoszenia uproszczonego, a więc kwota należności podawana jest w zgłoszeniu składanym przed zwolnieniem towaru do procedury, saldowanie zabezpieczenia dokonywane jest w całości przez organ celny w jego systemie elektronicznym.

3.4.           Pozwolenie – informacje ogólne

Po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu sprawdzenie, że zostały spełnione warunki i kryteria, dyrektor IAS udziela pozwolenia na stosowanie uproszczeń. Dane, które są wymagane dla pozwolenia na poszczególne rodzaje uproszczeń określone zostały w załączniku A do RD.

Zakres danych dla pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego został określony w kolumnie 7a ww. załącznika.

Zakres danych dla pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego został określony w kolumnie 7c ww. załącznika.

Dodatkowo w załączniku A do RW określone zostały formaty i kody wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosków i decyzji, które należy wykorzystywać przy wydawaniu pozwolenia.

Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych wydaje się bezterminowo.

Może ono dotyczyć:

 • zgłoszenia uproszczonego, albo
 • wpisu do rejestru zgłaszającego, jak również
 • procedur celnych przywozowych lub wywozowych.

3.4.1.               Zakres pozwolenia

Pozwolenie wydane przez organ KAS powinno określać w szczególności:

 • osobę upoważnioną do dokonywania formalności celnych w imieniu i na rzecz wnioskodawcy w przypadku, gdy zgłoszenia celne będą składane przez przedstawiciela, który jest inną osobą niż wnioskodawca,
 • numer identyfikacyjny miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej,
 • upoważnienie do konsolidacji przesyłek oraz warunki jej stosowania, jeżeli wnioskodawca zamierza korzystać z możliwości zdejmowania i zakładania zamknięć urzędowych w ramach procedury wywozu,
 • towary, których dotyczy,
 • jeżeli określenie zakresu towarowego, na który udzielane jest pozwolenie następuje poprzez przywołanie pozycji lub działu Taryfy Celnej – towary, które ze względu na istniejące zakazy i ograniczenia nie mogą korzystać z procedury uproszczonej,
 • ograniczenia dotyczące towarów, których pozwolenie dotyczy,
 • zasady zgłaszania towarów,
 • moment zwolnienia towarów,
 • termin i tryb przedstawienia towaru oraz decyzji organu w zakresie zwolnienia towaru lub wstrzymania zwolnienia (dla procedur przywozowych),
 • termin i tryb przekazywania komunikatów (dla procedur wywozowych),
 • okres rozliczeniowy i początek pierwszego okresu rozliczeniowego,
 • termin złożenia we właściwym oddziale celnym zgłoszenia uzupełniającego,
 • termin uiszczania należności.

Przy ustalaniu warunków realizacji pozwolenia uwzględnia się m.in.:

 • posiadanie statusu AEOC,
 • możliwość sprawowania skutecznego dozoru i kontroli celnej,
 • wyniki przeprowadzonych czynności audytowych,
 • rodzaj towarów ujętych we wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie uproszczenia,
 • wyniki prowadzonego procesu monitorowania (w przypadku wnioskowania o zmianę lub wydanie nowego pozwolenia),
 • opinię naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca realizacji procedury uproszczonej.

Warunki i sposób realizacji pozwolenia – z uwzględnieniem specyfiki miejsc i towarów obejmowanych procedurą uproszczoną – winny być w miarę możliwości jednolite dla wszystkich miejsc ujętych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.

Osoba, której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej staje się „osobą upoważnioną” i ma ona obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora IAS wydającego pozwolenie o wszelkich okolicznościach, które wystąpią po udzieleniu pozwolenia i które mogą mieć wpływ na jego utrzymanie lub zakres.

3.4.2    Wyłączenia z realizacji ułatwień:

 • brak możliwości uznania zgłoszenia uproszczonego jako wniosku o pozwolenie na korzystanie z procedury specjalnej (art. 163 ust. 3 lit. a) RD),
 • wyłączenie procedury „42” i „63” przy wpisie do rejestru zgłaszającego,
 • pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego nie ma zastosowania dla:
 • zgłoszeń celnych, które stanowią wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury specjalnej (art. 163 ust. 2 lit c RD);
 • zgłoszeń celnych składanych zamiast przywozowej deklaracji skróconej (art. 130 ust. 1 UKC).

3.4.3    Przedstawicielstwo celne w kontekście uproszczeń i wybranych procedur specjalnych

Obowiązujący zestaw danych dla wniosku i pozwolenia na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego oraz odprawy scentralizowanej nie zawiera informacji o formie przedstawicielstwa przy dokonywaniu zgłoszeń celnych z zastosowaniem wymienionych uproszczeń.

Mając na uwadze konieczność zachowania jednolitego trybu postępowania KE opublikowała dokument „Przedstawicielstwo celne w kontekście uproszczeń i wybranych procedur specjalnych” (dokument TAXUD(A2)/LG/dt). Jest to oficjalna interpretacja przepisów o przedstawicielstwie, którą państwa członkowskie powinny stosować (dokument dostępny na stronie www.ec.europa.eu).

3.4.3.1     Przedstawicielstwo celne w zakresie pozwoleń na uproszczenia (wpis do rejestru zgłaszającego, zgłoszenie uproszczone, odprawa scentralizowana)

Zgodnie z założeniami powołanego dokumentu:

 1. Zasadą jest, że posiadacz pozwolenia i zgłaszający muszą być tą samą osobą.
 2. W związku z powyższym, w przypadku realizacji pozwoleń na uproszczenia zgłoszenie celne, co do zasady, powinno zostać złożone w swoim imieniu i na swoją rzecz albo w formie przedstawicielstwa pośredniego. Nie ma możliwości dokonywania zgłoszeń celnych w ramach udzielonego pozwolenia na uproszczenia w imieniu i na rzecz osoby trzeciej.

Komisja Europejska dopuszcza szczególny przypadek w zakresie art. 182 ust. 1 UKC, stanowiący wyjątek od obowiązującej reguły, kiedy przedstawiciel bezpośredni używa swojego pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego dokonując zgłoszenia w imieniu i na rzecz innego podmiotu. W tym przypadku posiadacz pozwolenia musi mieć bezpośredni dostęp do elektronicznej ewidencji zgłaszającego. Przypadek dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo posiada kilka swoich oddziałów. Jeden z tych oddziałów specjalizuje się w sprawach celnych i reprezentuje wszystkie pozostałe oddziały. Oddział ten występuje w charakterze przedstawiciela bezpośredniego i ma bezpośredni dostęp do rejestrów (ewidencji) reprezentowanych oddziałów. Dokonuje wpisu bezpośrednio w rejestrach reprezentowanych oddziałów (bo one w tym przypadku są zgłaszającym). Dane w zakresie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego muszą być dostępne w momencie zwolnienia towaru w siedzibie zgłaszającego oraz posiadacza pozwolenia reprezentującego zgłaszającego (czyli w oddziale właściwym do spraw celnych). Komisja zastrzega, że wyjątek dotyczy szczególnych przypadków i w praktyce będzie rzadko możliwy do zastosowania.

 1. Posiadacz pozwolenia może upoważnić osobę, która w jego imieniu i na jego rzecz (czyli jako przedstawiciel bezpośredni posiadacza pozwolenia) dokonywać będzie zgłoszeń celnych w ramach posiadanego przez niego pozwolenia na uproszczenia.
 2. Brak możliwości, aby posiadacz pozwolenia upoważnił osobę, która w swoim imieniu, ale na rzecz posiadacza pozwolenia (czyli jako przedstawiciel pośredni tego posiadacza pozwolenia) dokonywała zgłoszeń celnych w ramach posiadanego przez niego pozwolenia na uproszczenia.
3.4.3.2     Przedstawicielstwo pośrednie w kombinacji z pozwoleniem na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej i końcowego przeznaczenia oraz prowadzenie prywatnego składu celnego.

Przedstawicielstwo pośrednie w przypadkach określonych powyżej pozwoleń na procedury specjalne jest wyłączone.

Korzystający z procedury musi być posiadaczem pozwolenia, o którym mowa w art. 211 UKC, co nie będzie miało miejsca w przypadku przedstawicielstwa pośredniego.

Mając powyższe na uwadze posiadacz pozwolenia na uproszczenia oraz posiadacz pozwolenia na ww. procedury specjalne musi być tą samą osobą.

Ograniczenie w stosowaniu przedstawicielstwa pośredniego, nie stosuje się do publicznych składów celnych. W tym przypadku, osoba uprawniona do korzystania z procedury i posiadacz pozwolenia nie muszą być tą samą osobą.

Wyłączenia w zakresie przedstawicielstwa pośredniego nie są stosowane przy zamknięciu procedury specjalnej procedurą dopuszczenia do obrotu oraz powrotnym wywozem.

 3.4.4       Nadawanie numeru pozwoleniom na uproszczenia

Numer referencyjny decyzji na uproszczenia ma następującą strukturę:

 • oznaczenie państwa, które wydało pozwolenie (2n) – symbol stały „PL”,
 • kod rodzaju decyzji (an3)
 • SDE – zgłoszenie uproszczone,
 • EIR – wpis do rejestru zgłaszającego
 • kod IAS, która wydała pozwolenie (n6)
 • rok wydania pozwolenia (n2),
 • wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny – numer własny pozwolenia) pozwoleń wydanych przez daną IAS (n4).

Przykładowy numer pozwolenia

PLEIR400000160001

Ewidencja wydanych pozwoleń  począwszy od 2016 r. powinna być prowadzona w sposób ciągły odrębnie dla każdej z form procedury uproszczonej, tj. odrębnie dla EIR, SDE.

W przypadku zgłoszeń składanych z wykorzystaniem systemu AES/ECS2 lub AIS/IMPORT  zgłaszający powinien wykorzystywać:

 • kod pozwolenia C512 w przypadku, gdy zgłoszenie jest realizowane w ramach procedury zgłoszenia uproszczonego,
 • kod pozwolenia C514 w przypadku, gdy zgłoszenie jest realizowane w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego.

3.4.5.    Zakazy i ograniczenia

Procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej nie mogą zostać objęte towary, wobec których przepisy odrębne wprost przewidują taki zakaz. Niektóre przepisy odrębne przewidują dodatkowe warunki wymagane dla zastosowania procedury uproszczonej.

W szczególności, obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa podlega szczególnej kontroli w odniesieniu do wywozu, powrotnego wywozu oraz każdego innego przypadku związanego z wyprowadzaniem tego rodzaju towarów poza obszar celny UE.

Dlatego też, poszczególne kraje i organizacje międzynarodowe stworzyły restrykcyjne mechanizmy kontrolne wobec takich towarów polegające m.in. na:

 • reglamentacji obrotu poprzez wydawanie zezwoleń/licencji na jego dokonanie,
 • stosowaniu dodatkowych zabezpieczeń w postaci instytucji certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, oświadczenia końcowego użytkownika,
 • wprowadzeniu obowiązku wdrażania przez przedsiębiorców wewnętrznych systemów kontroli,
 • stworzeniu przepisów i odpowiednich warunków działania dla służb wdrażania prawa,
 • stworzeniu systemów wymiany informacji w zakresie odmów wydania licencji eksportowych.

Polska jako członek międzynarodowych umów, porozumień nieproliferacyjnych, konwencji międzynarodowych, itp. jest zobligowana do stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów i zobowiązań, w tym m.in. przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Mając powyższe na uwadze wywóz:

 • produktów podwójnego zastosowania, który realizowany jest na podstawie Indywidualnego zezwolenia na wywóz lub Globalnego zezwolenia na wywóz;
 • produktów podwójnego zastosowania, który realizowany jest na podstawie Generalnego unijnego zezwolenia na wywóz;
 • uzbrojenia, który realizowany jest na podstawie Zezwolenia indywidualnego na wywóz uzbrojenia;
 • uzbrojenia, który realizowany jest na podstawie Krajowego zezwolenia generalnego

może być realizowany z zastosowaniem procedury uproszczonej pod warunkiem zastosowania zasad i spełnienia kryteriów przedstawionych poniżej:

 • w przypadku gdy na obrót wymagane jest zezwolenie indywidualne lub globalne, musi ono być przedstawione organowi celnemu bez wezwania wraz ze zgłoszeniem elektronicznym,
 • opis towaru zawarty w zgłoszeniu celnym musi mieć stopień szczegółowości umożliwiający prawidłową weryfikację tego towaru,
 • przedsiębiorca (zgłaszający) musi posiadać pozwolenie AEO, bądź realizować obrót w ramach kontraktów rządowych.

W przypadku procedur przywozowych, szczególną uwagę należy zwrócić na przywóz:

 • uzbrojenia, który może być realizowany z zastosowaniem procedury uproszczonej pod warunkiem zastosowania zasad i spełnienia kryteriów przedstawionych poniżej:
 • w przypadku gdy na obrót wymagane jest zezwolenie indywidualne lub globalne, musi ono być przedstawione organowi celnemu bez wezwania wraz ze zgłoszeniem,
 • nie udziela się, w ramach ułatwień fakultatywnych, zwolnienia z obowiązku przesyłania powiadomienia,
 • opis towaru zawarty w powiadomieniu oraz w zgłoszeniu celnym musi mieć stopień szczegółowości umożliwiający prawidłową weryfikację tego towaru,
 • przedsiębiorca (zgłaszający) musi posiadać pozwolenie  AEO bądź realizować obrót w ramach kontraktów rządowych.
 • produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji podlegających monitorowaniu, który może być realizowany z zastosowaniem procedury uproszczonej pod warunkiem:
 • w przypadku uproszczonego zgłoszenia celnego, przedstawienia towaru i potwierdzenia dopełnienia obowiązku Zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu wynikającego z przepisu art. 21b ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa[15],
 • w przypadku wpisu do rejestru zgłaszającego, podania w powiadomieniu oraz w zgłoszeniu uzupełniającym informacji o dopełnieniu obowiązku wynikającego z przepisu art. 21b ust.5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7c ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym procedur uproszczonych,
o których mowa w art. 166 i 182 UKC, nie stosuje się w odniesieniu do:

 • alkoholu etylowego, z wyłączeniem przypadków gdy procedurą wywozu jest obejmowany alkohol etylowy zawarty w kosmetykach objętych pozycjami CN 3304, 3305, 3306 i 3307, perfumach i wodach toaletowych objętych pozycją CN3303, olejkach eterycznych objętych pozycją CN 3301 i mieszaninach substancji zapachowych objętych pozycją CN 3302.

W myśl postanowień art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym do alkoholu etylowego zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętości mocy alkoholu etylowego przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207, 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej.

2)  paliw silnikowych, z zastrzeżeniem art. 7c ust. 3 i 4

W rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym paliwami silnikowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Stosownie do postanowień art. 7c ust. 3 powyższej ustawy, procedury uproszczone, o których mowa w art. 166 i 182 UKC, mają zastosowanie do podmiotów, których wysokość obrotu paliwami silnikowymi, przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 mln zł.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w zakresie paliw silnikowych, zgodnie z art. 7c ust. 4 tej ustawy, warunkiem stosowania procedur uproszczonych jest:

 • w roku rozpoczęcia działalności – złożenie oświadczenia, w którym podmiot zadeklaruje osiągnięcie w danym roku obrotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności;
 • w roku następującym po roku rozpoczęcia działalności – uzyskanie w roku rozpoczęcia działalności obrotu przekraczającego wymaganą wysokość obrotu zmniejszoną proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia działalności.

Oprócz towarów objętych zakazami i ograniczeniami, wobec których przepisy prawa wprost przewidują zakaz obejmowania uproszczeniami lub określają dodatkowe warunki wymagane dla korzystania z takich procedur, istnieje grupa towarów podlegających zakazom i ograniczeniom, wobec których zakaz objęcia uproszczeniem lub dodatkowe ograniczenie wynika z rodzaju zakazu i ograniczenia, który w przypadku zastosowania uproszczeń spowoduje niemożliwość zagwarantowania skutecznej kontroli obrotu, a tym samym – będzie to przesłanka do odmowy udzielenia pozwolenia na korzystanie z uproszczenia wobec tych towarów.

Do takich towarów należą m.in.:

 • surowe (nieobrobione) diamenty,
 • towary, wobec których została wydana negatywna opinia w zakresie spełniania przez nie zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań a także wymagań w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Towary takie nie mogą korzystać z procedury uproszczonej w tranzycie,
 • prekursory kategorii I, środki odurzające i substancje psychotropowe,
 • okazy gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES),
 • odpady podlegające procedurze uprzedniego zgłoszenia i zgody.

Pozwolenia udziela się pod warunkiem zagwarantowania skutecznej kontroli przestrzegania zakazów i ograniczeń regulujących objęcie towarów daną procedurą celną.

Rodzaj zakazu lub ograniczenia może spowodować, że z uwagi na konieczność  zagwarantowania prawidłowego egzekwowania zakazów i ograniczeń zakres pozwolenia na stosowanie uproszczeń zostanie znacznie zmieniony w stosunku do wnioskowanego. Dotyczy to w szczególności braku możliwości zwolnienia z obowiązku przesyłania powiadomień o dostarczeniu towarów do miejsca realizacji procedury uproszczonej.

3.4.6     Okres rozliczeniowy w procedurach uproszczonych

Posiadacz pozwolenia realizuje procedurę uproszczoną w tzw. okresach rozliczeniowych.

Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc kalendarzowy (licząc od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

Graficzne przedstawienie przebiegu trwania okresu rozliczeniowego

 

 

 

 

 

 

 

Okres rozliczeniowy jest niezwykle ważnym elementem w procedurze uproszczonej, gdyż powiązany jest z prawidłowymi terminami związanymi ze składaniem zgłoszeń uzupełniających, rozliczeniem należności celnych i podatkowych.

3.4.7     Podstawy prawne umieszczane w wydawanym pozwoleniu

W pozwoleniu, organ zezwalający wpisuje przepisy, stanowiące podstawę wydanego rozstrzygnięcia. W zależności od zakresu uprawnień i obowiązków określanych w pozwoleniu, w podstawie prawnej mogą zostać podane następujące przepisy:

 • 22 UKC, 166 ust. 2 UKC, 182 UKC, 167 UKC,
 • 145 RD, RD, 149 RD,150 RD,
 • 223 RW, 224 RW, art. 233 RW, art. 234 RW, art. 235 RW, 236 RW;
 • 16 PRD, art. 21 PRD,
 • 7c ustawy o podatku akcyzowym,
 • 70 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo celne.

3.4.8    Zawieszenie pozwolenia

Zgodnie z art. 16 ust. 1 RD organ celny właściwy do wydania decyzji zawiesza decyzję zamiast ją unieważnić, cofnąć lub zmienić zgodnie z art. 23 ust. 3, art. 27 lub 28 UKC, jeżeli:

 1. a) organ celny uważa, że mogą istnieć wystarczające podstawy do unieważnienia, cofnięcia lub zmiany decyzji, ale nie dysponuje jeszcze wszystkimi niezbędnymi elementami do podjęcia decyzji w sprawie unieważnienia, cofnięcia lub zmiany (okres zawieszenia w tym przypadku nie może prekaczać 30 dni);
 2. b) dany organ celny uważa, że warunki wydania decyzji nie zostały spełnione lub że posiadacz decyzji nie wypełnia wszystkich obowiązków nałożonych na mocy tej decyzji oraz że właściwe jest, aby zagwarantować posiadaczowi decyzji odpowiedni czas na podjęcie środków w celu zapewnienia spełnienia warunków lub wypełnienia obowiązków (okres zawieszenia odpowiada w tym przypadku okresowi zgłoszonemu przez posiadacza powolenia, może on zostać dodatkowo przedłużony na jego wniosek);
 3. c) posiadacz decyzji domaga się takiego zawieszenia, ponieważ jest czasowo niezdolny do spełnienia warunków określonych w odniesieniu do decyzji lub nie jest w stanie wypełnić obowiązków nałożonych na mocy tej decyzji (okres zawieszenia odpowiada w tym przypadku okresowi zgłoszonemu przez posiadacza powolenia, może on zostać dodatkowo przedłużony na jego wniosek).

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), posiadacz decyzji powiadamia organ celny właściwy do wydania decyzji o środkach, jakie podejmie w celu zapewnienia spełnienia warunków lub wypełnienia obowiązków, oraz o okresie potrzebnym mu na podjęcie tych środków.

Okres zawieszenia można dodatkowo przedłużyć o okres potrzebny właściwemu organowi celnemu do zweryfikowania, czy przedmiotowe środki zapewniają spełnienie warunków lub wypełnienie obowiązków. Okres ten nie  może przekraczać 30 dni.

Jeżeli – w następstwie zawieszenia decyzji – organ celny właściwy do wydania decyzji zamierza unieważnić, cofnąć lub zmienić przedmiotową decyzję zgodnie z art. 23 ust. 3, art. 27 lub 28 UKC, w stosownych przypadkach okres zawieszenia, określony powyżej, zostaje przedłużony do momentu, aż decyzja w sprawie unieważnienia, cofnięcia lub zmiany stanie się skuteczna.

3.4.9    Wygaśnięcie zawieszenia

Zgodnie z art. 18 ust. 1 RD zawieszenie decyzji wygasa po upływie okresu zawieszenia, chyba że przed upływem tego okresu będzie miała miejsce jedna z następujących sytuacji:

 1. a) zawieszenie zostanie cofnięte w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), w sytuacji, gdy nie istnieją żadne podstawy do unieważnienia, cofnięcia lub zmiany decyzji zgodnie z art. 23 ust. 3, art. 27 lub 28 UKC, w którym to przypadku zawieszenie wygasa z dniem cofnięcia;
 2. b) zawieszenie zostanie cofnięte w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) i c), w sytuacji, gdy posiadacz decyzji podejmuje, w sposób zadowalający organ celny właściwy do wydania decyzji, niezbędne środki w celu zapewnienia spełnienia warunków przewidzianych w decyzji lub wypełnienia obowiązków nałożonych na mocy tej decyzji, w którym to przypadku zawieszenie wygasa z dniem cofnięcia;
 3. c) zawieszona decyzja zostanie unieważniona, cofnięta lub zmieniona, w którym to przypadku zawieszenie wygasa z dniem unieważnienia, cofnięcia lub zmiany.

Organ celny właściwy do wydania decyzji powiadamia posiadacza decyzji o wygaśnięciu okresu zawieszenia.

3.5.     Monitoring pozwolenia, plan kontroli

Zgodnie z art. 23 ust. 5 UKC, organy celne monitorują warunki i kryteria, które mają być spełnione przez posiadacza decyzji. Monitorują też wypełnianie obowiązków wynikających z tej decyzji. Jeżeli posiadacz decyzji prowadzi działalność przez okres krótszy niż trzy lata, w pierwszym roku po wydaniu decyzji prowadzone jest ścisłe monitorowanie.

Zgodnie z art. 233 RW, udzielając pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego, organy celne tworzą plan kontroli dla konkretnego przedsiębiorcy, w którym przewiduje się sprawowanie dozoru celnego nad procedurami celnymi realizowanymi na podstawie pozwolenia, określa się częstotliwość kontroli celnych oraz zapewnia, że kontrole celne mogą być przeprowadzone na wszystkich etapach wpisu do rejestru zgłaszającego. W planie kontroli przewiduje się przeprowadzenie kontroli w przypadku zwolnienia z obowiązku przedstawienia towarów udzielonego zgodnie z art. 182 ust. 3 UKC.

 

4.        Uproszczone zgłoszenie – składane sporadycznie – bez konieczności wcześniejszego uzyskania  pozwolenia

Ten rodzaj uproszczenia przeznaczony jest dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej – w sytuacji, gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego.

W sytuacji gdy przedsiębiorca składa regularnie zgłoszenia uproszczone zaleca się, aby wystąpił on z wnioskiem o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego.

4.1.           Uproszczone zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu

Zgodnie z art. 166 ust. 1 UKC, organy celne mogą wyrazić zgodę, aby osoba zgłosiła towary do procedury celnej w formie zgłoszenia uproszczonego, które nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów.

Na etapie składania zgłoszenia uproszczonego zgłaszający może nie być w posiadaniu niektórych dokumentów wymaganych do objęcia towaru wnioskowaną procedurą, np. dotyczących pochodzenia lub wartości celnej, jednakże zobowiązany jest do przedłożenia, wraz ze zgłoszeniem uproszczonym, dokumentów warunkujących objęcie towaru wnioskowaną procedurą.

Procedura ta pozwala na umieszczanie towarów pod procedurą celną po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego, z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego.

Zgłoszenia uproszczone obsługiwane są w systemie AIS/IMPORT.

Zasady obsługi zgłoszeń celnych w systemie AIS/IMPORT zostały określone w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” wersja 2.0 dostępnej na stronie www.puesc.gov.pl

W drugiej części Pola 1 zgłoszenia należy wpisać kod „B” lub „E”.

4.1.1    Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 166 ust. 1 UKC, organy celne, na prośbę zgłaszającego, mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów, zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu.

Przy składaniu zgłoszenia celnego, w posiadaniu zgłaszającego muszą być przynajmniej te dokumenty, które są niezbędne dla dopuszczenia towaru do obrotu.

W przypadku braku posiadania przez zgłaszającego na etapie składania zgłoszenia uproszczonego w systemie AIS/IMPORT dokumentów w zakresie pochodzenia lub wartości celnej, w komunikacie zgłoszenia celnego, po kodzie dokumentu wymaganego należy podać zapis: „brak dokumentu”. Zgłaszający powinien być w posiadaniu tego dokumentu przy składaniu zgłoszenia uzupełniającego.

4.1.2    Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów

Terminy na złożenie zgłoszenia uzupełniającego określa art. 146 RD. W okresie przejściowym zgodnie z art. 146 ust. 4 ww. rozporządzenia do dat – odpowiednio – wdrożenia systemu AES oraz aktualizacji odnośnych krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/2151, oraz nie naruszając art. 105 ust. 1 kodeksu, organy celne mogą zezwolić na terminy inne, niż te określone w ust. 1–3b niniejszego artykułu.

Na etapie składania zgłoszenia uzupełniającego zgłaszający ma dysponować wszystkimi dokumentami załączonymi do tego zgłoszenia, również tymi, których brakowało w momencie składania zgłoszenia uproszczonego.

Zgodnie z powyższym – termin na złożenie zgłoszenia uzupełniającego ustawiony jest automatycznie w systemie AIS/IMPORT i  wynosi 30 dni od dnia jego przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. Zgłaszający może złożyć wniosek (poza systemem AIS/IMPORT) o przedłużenie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

Zgodnie  art. 146 ust. 3b RD w należycie uzasadnionych okolicznościach organy celne zezwalają na dłuższy termin na złożenie zgłoszenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1, 3 lub 3a. Termin ten nie może przekraczać 120 dni od daty zwolnienia towarów. Jednakże w wyjątkowych, należycie uzasadnionych okolicznościach związanych z wartością celną towarów termin ten może zostać przedłużony do maksymalnie dwóch lat od daty zwolnienia towarów.

4.1.3.        Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć odrębne zgłoszenie uzupełniające. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „X”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia standardowego. Datą dla ustalenia ewentualnych należności i zastosowania innych przepisów regulujących dopuszczenie do obrotu jest data przyjęcia zgłoszenia uproszczonego.

4.2      Uproszczone zgłoszenie celne w procedurze wywozu

Wywozowe zgłoszenia uproszczone realizowane są z wykorzystaniem systemu AES/ECS2.

Dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach wywozowych w systemie AES/ECS2 powinno odbywać się zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES” udostępnioną na stronie www.puesc.gov.pl

4.2.1.   Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 166 ust. 1 UKC, organy celne, na prośbę zgłaszającego, mogą przyjąć wywozowe zgłoszenie celne mimo braku pewnych dokumentów.

Przy składaniu zgłoszenia celnego w posiadaniu zgłaszającego muszą się znajdować przynajmniej te dokumenty, które warunkują objęcie towarów procedurą wywozu (np. pozwolenie na wywóz).

Organ celny może przyjąć zgłoszenie, mimo braku pewnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.

4.2.2.   Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów

Terminy na złożenie zgłoszenia uzupełniającego określa art. 146 RD.

W okresie przejściowym zgodnie z art. 146 ust. 4 ww. rozporządzenia do dat – odpowiednio – wdrożenia systemu AES oraz aktualizacji odnośnych krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/2151, oraz nie naruszając art. 105 ust. 1 kodeksu, organy celne mogą zezwolić na terminy inne niż te określone w ust. 1–3b niniejszego artykułu.

W związku z powyższym, w okresie przejściowym w Polsce – termin udzielony przez organy celne zgłaszającemu na przekazanie danych lub dokumentów brakujących przy przyjmowaniu zgłoszenia celnego nie może przekraczać miesiąca, licząc od dnia jego przyjęcia.

Jednocześnie na etapie składania zgłoszenia uzupełniającego zgłaszający ma dysponować wszystkimi dokumentami załączonymi do tego zgłoszenia, również tymi, których brakowało w momencie składania zgłoszenia uproszczonego

4.2.3.   Zgłoszenie uzupełniające

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć odrębne zgłoszenie uzupełniające.

W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „X”.

Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego.

 

 

 

5.            Uproszczone zgłoszenie – składane regularnie wymagające wcześniejszego uzyskania pozwolenia

Ten rodzaj procedury uproszczonej wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia. Może być wykorzystywany w sytuacji, gdy zgłaszający nie dysponuje pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego.

Zgłoszenia uproszczone obsługiwane są w systemie AIS/IMPORT.

5.1.     Zgłoszenie uproszczone w procedurze dopuszczenia do obrotu

5.1.1.   Zgłoszenie uproszczone

Procedura ta pozwala na umieszczanie towarów pod procedurą celną po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego, z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego.

Zgłoszenie uproszczone jest obsługiwane elektronicznie w systemie AIS/IMPORT. Istnieje możliwość złożenia zgłoszenia celnego przed przedstawieniem towarów organom celnym.

Zasady obsługi zgłoszeń celnych w systemie AIS/IMPORT zostały określone w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” w. 2.0 dostępnej na stronie www.puesc.gov.pl

W drugiej części Pola 1 zgłoszenia należy wpisać kod „C” lub „F”.

Zgodnie z 166 ust. 2 UKC, organy celne mogą przyjąć zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu mimo braku pewnych wymaganych dokumentów, tj. dokumentów dotyczących wartości celnej lub pochodzenia.

Przy składaniu zgłoszenia celnego w posiadaniu zgłaszającego muszą być przynajmniej te dokumenty, które są niezbędne dla dopuszczenia towaru do obrotu.

Do zgłoszenia uproszczonego powinny zostać załączone dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towarów do obrotu. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jeżeli zgłaszający, na etapie składania zgłoszenia uproszczonego w systemie AIS/IMPORT, nie posiada dokumentów w zakresie pochodzenia lub wartości celnej, w komunikacie zgłoszenia celnego, po kodzie dokumentu wymaganego należy podać zapis: „brak dokumentu”. Zgłaszający powinien być w posiadaniu tego dokumentu przy składaniu zgłoszenia uzupełniającego.

5.1.2    Należności celne i podatkowe

Należności powinny zostać uregulowane w terminie 10 dni od powiadomienia dłużnika o kwocie długu celnego.

W sytuacji gdy w zgłoszeniu uzupełniającym zostanie określona wyższa kwota należności niż w zgłoszeniu uproszczonym, przedsiębiorca winien dopłacić różnicę w terminie 10 dni od dnia powiadomienia o powstałym długu celnym.

5.1.3    Zgłoszenie uzupełniające

Terminy na złożenie zgłoszenia uzupełniającego określa art. 146 RD.

W okresie przejściowym zgodnie z art. 146 ust. 4 ww. rozporządzenia do dat – odpowiednio – wdrożenia systemu AES oraz aktualizacji odnośnych krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/2151, oraz nie naruszając art. 105 ust. 1 kodeksu, organy celne mogą zezwolić na terminy inne, niż te określone w ust. 1–3b niniejszego artykułu.

Jednocześnie na etapie składania zgłoszenia uzupełniającego zgłaszający ma dysponować wszystkimi dokumentami załączonymi do tego zgłoszenia, również tymi, których brakowało w momencie składania zgłoszenia uproszczonego.

Okresem rozliczeniowym stosowania procedury uproszczonej jest miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające, nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego (termin wynika z pozwolenia).

W przypadku zgłoszenia uproszczonego może zostać określony w pozwoleniu odpowiednio dłuższy termin na złożenie zgłoszenia uzupełniającego. Tryb określony w rozdziale 4.1.3 „Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów” stosuje się odpowiednio.

W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod Y”. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego.

Do każdego zgłoszenia uproszczonego należy przedłożyć odrębne zgłoszenie uzupełniające.

5.1.4    Ułatwienia dodatkowe wynikające z realizacji procedury zgłoszenia uproszczonego

Posiadacz pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego ma możliwość stosowania dodatkowych ułatwień związanych z realizacją procedury, do których należą:

 • możliwość odroczenia należności celnych przy realizacji procedury uproszczonej (szczegóły ułatwienia zostały określone w rozdziale 6.3.1 niniejszych Wytycznych),
 • rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej (szczegóły ułatwienia zostały określone w rozdziale 6.3.2 niniejszych Wytycznych).

5.1.5    Szczególny tryb postępowania – art. 27 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym

Zgodnie z art. 27 ust. 3a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw[16] – w przypadku, gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego na podstawie uzyskanego przez podmiot pozwolenia w rozumieniu przepisów prawa celnego, są przemieszczane, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu, z miejsca importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju:

1)      w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W przypadku obsługi zgłoszenia uproszczonego w systemie AIS/IMPORT wymagane jest podanie kodu informacji dodatkowej 4PL12 ;

2)      zgłoszenie uzupełniające, zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, przesyła się nie później niż w momencie przesłania do Systemu projektu e-AD.”;

Powyższe wiąże się z wyłączeniem obowiązku zamieszczania w zgłoszeniu uproszczonym (z pozwoleniem) informacji o kwocie należnej akcyzy lub kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy – w sytuacji gdy importowane wyroby energetyczne bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu są obejmowane procedurą zawieszenia poboru akcyzy i są przemieszczane z zastosowaniem tej procedury z miejsca importu do składu podatkowego na terytorium kraju przy użyciu rurociągu, który łączy miejsce importu ze składem podatkowym.

Oznacza to, że w zgłoszeniu uproszczonym określona zostanie jedynie prowizoryczna ilość wyrobów akcyzowych. Jednocześnie z powyższym wyłączeniem wprowadzono w art. 27 ust. 3a pkt 2 regulację, zgodnie z którą zgłoszenie uzupełniające zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, powinno zostać przesłane nie później niż w momencie przesłania do Systemu projektu e-AD.

W przypadku przemieszczania wyrobów energetycznych przy użyciu rurociągu, projekt e-AD ma być przesyłany do systemu niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia tych wyrobów. Zgłoszenie uzupełniające powinno zostać złożone nie później niż bezpośrednio po zakończeniu tłoczenia.

5.2.     Zgłoszenie uproszczone w procedurze wywozu

5.2.1.   Zgłoszenie uproszczone

Zgłoszenie uproszczone powinno zawierać przynajmniej dane określone w załączniku 9 dodatek A, tabela 7 PRD.

Wywozowe zgłoszenia uproszczone realizowane są z wykorzystaniem systemu AES/ECS2.

Dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach wywozowych w systemie AES/ESC2 powinno odbywać się zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES” udostępnioną na stronie www.puesc.gov.pl  Przy składaniu zgłoszenia uproszczonego w posiadaniu zgłaszającego powinny być przynajmniej te dokumenty, które są niezbędne dla procedury wywozu. Organ celny może przyjąć zgłoszenie, mimo braku pewnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.

5.2.2.   Zgłoszenie uzupełniające

Terminy na złożenie zgłoszenia uzupełniającego określa art. 146 RD. W okresie przejściowym zgodnie z art. 146 ust. 4 ww. rozporządzenia do dat – odpowiednio – wdrożenia systemu AES oraz aktualizacji odnośnych krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/2151, oraz nie naruszając art. 105 ust. 1 kodeksu, organy celne mogą zezwolić na terminy inne niż te określone w ust. 1–3b niniejszego artykułu.

Termin na złożenie zgłoszenia uzupełniającego wynika z pozwolenia. W wyjątkowych przypadkach, na uzasadniony wniosek zgłaszającego, termin na złożenie zgłoszenia uzupełniającego może zostać przedłużony.

W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „Y”.  Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie dane wymagane dla zgłoszenia kompletnego .

6.        Wpis do rejestru zgłaszającego

Stosowanie wpisu do rejestru zgłaszającego wymaga uzyskania od organu celnego stosownego pozwolenia.

Przy realizacji tego uproszczenia przedsiębiorca nie ma obowiązku dostarczania towarów do oddziału celnego. Towary znajdują się w miejscu wskazanym w pozwoleniu na stosowanie uproszczenia.

Miejscem tym może być m.in. miejsce uznane, magazyn czasowego składowania.

Procedura powinna być realizowana w systemie AIS/IMPORT.

Zasady obsługi zgłoszeń celnych w systemie AIS/IMPORT zostały określone w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych”  dostępnej na stronie www.puesc.gov.pl

6.1.     Rejestr

Rejestr w procedurze uproszczonej stanowi formę ewidencji, do której prowadzenia zobowiązany jest posiadacz pozwolenia.

Jeżeli w pozwoleniu zostanie określone więcej niż jedno miejsce stosowania procedury uproszczonej, należy prowadzić odrębny rejestr dla każdego z tych miejsc.

Dopuszcza się również możliwość prowadzenia jednego rejestru, pod warunkiem, że jest on dostępny w systemie teleinformatycznym, w każdym z miejsc stosowania procedury uproszczonej.

Posiadacz pozwolenia, przed dokonaniem pierwszej czynności związanej ze stosowaniem procedury uproszczonej, powinien uzgodnić z naczelnikiem urzędu celno-skarbowego właściwym dla miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, szczegóły dotyczące rejestru, tj. m.in. sposób jego prowadzenia oraz miejsca przechowywania. Realizacja tego obowiązku nie jest konieczna, jeśli rejestr i sposób jego prowadzenia został zweryfikowany w ramach czynności audytowych, bądź gdy jest prowadzony z wykorzystaniem programu, zatwierdzonego już w innym miejscu uznanym wnioskodawcy.

Rejestr powinien być prowadzony chronologicznie w okresach rocznych, z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. Osoba prowadząca rejestr z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych jest zobowiązana do przechowywania kopii rejestru zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku.

Rejestr powinien być prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, pod warunkiem:

 • posiadania szczegółowej pisemnej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru,
 • że program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywania danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem i uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów, a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny.

Dopuszcza się również prowadzenie rejestru w formie książkowej.

Zgodnie z art. 182 ust. 1 UKC, organy celne mogą zezwolić osobie, na jej wniosek na złożenie zgłoszenia celnego, w tym zgłoszenia uproszczonego, w formie wpisu do rejestru zgłaszającego, jeżeli dane tego zgłoszenia są do dyspozycji organów celnych w systemie elektronicznym zgłaszającego w momencie złożenia zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru.

W związku z powyższym rejestr, co do zasady, powinien zawierać dane wymagane dla kompletnego zgłoszenia celnego dla danej procedury celnej.

Ponadto art. 182 ust. 1 UKC dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia uproszczonego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego. W tym przypadku jednak rejestr powinien zawierać wyłącznie dane określone w załączniku B do RW w kolumnie I1 Tabeli wymogów dotyczących danych. Należy dodać, że wśród wymaganych danych dla zgłoszenia uproszczonego nie na m.in. danych odnoszących się do pola 47 SAD, tj. rodzaj opłaty, stawka opłaty, kwota należnej opłaty, metoda płatności, itp.

Obecnie, w okresie przejściowym w Polsce wymagane jest w każdym przypadku podanie m.in. kwoty cła i kwoty podatku we wpisie do rejestru zgłaszającego.

Odstąpienie od wymogu podawania w zgłoszeniu celnym realizowanym poprzez wpis do rejestru zgłaszającego danych m.in. w zakresie należności celnych i podatkowych wymaga zmiany przepisów m.in art. 33 ust. 1 ustawy o VAT i usług oraz art. 27 ustawy o podatku.

Mając powyższe na uwadze, w okresie przejściowym rejestr powinien zawierać dane wymagane dla kompletnego zgłoszenia celnego dla danej procedury celnej lub dane określone poniżej.

Wpis do rejestru dotyczący procedur przywozowych powinien określać w szczególności:

 • numer i datę wpisu,
 • numer pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego,
 • procedurę celną – należy podać kod procedury przewidziany w dodatku D1 Załącznika 9 do PRD dla pierwszej i drugiej części pola 37 dok. SAD,
 • niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki – należy podać niepowtarzalny numer nadawany towarom przy wprowadzeniu. Należy stosować kody WCO (ISO15459) lub im równoważne.

Informację podaje się, jeżeli jest dostępna.

 • numer dokumentu przewozowego – należy podać odniesienie do dokumentu przewozowego, na podstawie którego dokonywany jest transport towarów na obszar celny UE. Element ten zawiera kod typu dokumentu przewozowego, określony w dodatku D1 Załącznika 9 do PRD, po którym następuje numer identyfikacyjny danego dokumentu,
 • odbiorcę,
 • zgłaszającego/ przedstawiciela, należy wypełnić, jeżeli jest to osoba inna niż odbiorca,
 • zgłaszającego / status przedstawiciela (kod) – należy wpisać kod oznaczający zgłaszającego lub status przedstawiciela. Należy użyć kodów przewidzianych w dodatku D1 Załącznika 9 do PRD dla pola 14 dok. SAD, tj.:

1 – zgłaszający,

2 – przedstawiciel ( przedstawicielstwo bezpośrednie),

3 – przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie).

 • kod waluty,
 • opis towarów – opis dla celów właściwej klasyfikacji taryfowej,
 • rodzaj opakowań (kod) – należy podać kod opisujący typ opakowania przewidziany w dodatku D1 Załącznika 9 do PRD dla pola 31 dok. SAD,
 • liczbę opakowań,
 • oznaczenie opakowań,
 • numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych,
 • kod towaru (10-cyfrowy kod TARIC),
 • masę brutto (kg),
 • masę netto (kg),
 • wartość pozycji, należy podać cenę towarów w odniesieniu do pozycji towarowej,
 • informacje dodatkowe (w tym nr PWD),
 • podpis,

Ponadto należy podać:

21)    wartość celną towarów,

22)    elementy podstawy opodatkowania,

23)    stawkę celną i kwotę cła oraz innych należności celnych,

24)    stawkę podatku i kwotę podatku,

25)    numer i datę faktury lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej towarów.

Wpis do rejestru dotyczący procedur wywozowych powinien określać co najmniej następujące dane (rejestr procedury awaryjnej):

 • numer i datę wpisu,
 • numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,
 • procedurę – należy podać kod procedury przewidziany w dodatku D1 do PRD dla pierwszej i drugiej części Pola 37 SAD,
 • niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki – należy podać niepowtarzalny numer nadawany towarom przy wyprowadzeniu. Należy stosować kody WCO (ISO15459) lub im równoważne.

Uwaga: informację podaje się jeżeli jest dostępna,

 • numer dokumentu przewozowego – należy podać odniesienie do dokumentu przewozowego, na podstawie którego dokonywany jest transport towarów z obszaru celnego UE. Element ten zawiera kod typu dokumentu przewozowego, określony w dodatku D1do PRD, po którym następuje numer identyfikacyjny danego dokumentu,
 • nadawcę/eksportera,
 • zgłaszającego/przedstawiciela – należy wypełnić, jeżeli jest to osoba inna niż nadawca,
 • zgłaszającego /status przedstawiciela (kod) – należy wpisać kod oznaczający zgłaszającego lub status przedstawiciela. Należy użyć kodów przewidzianych w dodatku D1do PRD dla Pola 14 SAD, tj.:

1 – zgłaszający,

2 – przedstawiciel (przedstawicielstwo bezpośrednie),

 • – przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie),
 • opis towarów – opis dla celów właściwej klasyfikacji taryfowej,
 • rodzaj opakowań (kod) – należy podać kod opisujący typ opakowania przewidziany w dodatku D1do PRD dla Pola 31 SAD,
 • urząd wyprowadzenia – kod, określony dla pola 29  SAD,
 • liczbę opakowań,
 • oznaczenie opakowań,
 • kod towaru (8-cyfrowy kod CN),
 • masę netto (kg),
 • zamknięcia urzędowe (o ile są wymagane),

6.2.   Ułatwienia fakultatywne związane ze stosowaniem wpisu do rejestru zgłaszającego.

Organ KAS wydający pozwolenie może na wniosek przedsiębiorcy udzielać dodatkowych ułatwień związanych z realizacją wpisu do rejestru zgłaszającego, do których należą:

 • określenie indywidualnego czasu na przesyłanie pomiędzy posiadaczem pozwolenia,
  a organem celnym komunikatów w systemie AIS/IMPORT – procedury przywozowe,
 • określenie indywidualnego czasu na przesyłanie pomiędzy posiadaczem pozwolenia,
  a organem celnym komunikatów w systemie AES/ECS2 – procedury wywozowe,
 • zwolnienie z obowiązku przesyłania powiadomień o przedstawieniu – procedury przywozowe,
 • umożliwienie posiadaczowi pozwolenia realizacji uproszczenia także poza godzinami pracy organu celnego (procedury przywozowe i wywozowe).

Przyznanie powyższych ułatwień fakultatywnych winno być poprzedzone przeprowadzeniem przez organ celny analizy i oceny ryzyka, której podstawę stanowić powinny
w szczególności:

 • możliwość sprawowania skutecznego dozoru i kontroli celnej,
 • wyniki przeprowadzonych czynności audytowych,
 • rodzaj towarów zgłaszanych,
 • charakterystyka przedsiębiorstwa, m.in. fakt posiadania statusu AEO,
 • wyniki prowadzonego procesu monitorowania przedsiębiorstwa (w przypadku wnioskowania o zmianę posiadanego lub o wydanie nowego pozwolenia),
 • opinia naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca realizacji uproszczenia.

6.2.1.   Przesyłanie komunikatów (procedury przywozowe)

Powiadomienie o przedstawieniu: posiadacz pozwolenia przekazuje do oddziału celnego komunikat o przybyciu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż na dwie godziny przed końcem pracy oddziału.

Organ celny przekazuje osobie upoważnionej decyzje w zakresie: zwolnienia towaru albo wstrzymania zwolnienia towaru albo kontroli celnej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia o przedstawieniu.

Należy jednak zaznaczyć, że w obu przypadkach dwie godziny stanowią górną granicę i organ celny wydający pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego ma możliwość skrócenia tych terminów, uwzględniając wyniki przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka, której zakres przedstawiony został w rozdziale 6.2. niniejszych Wytycznych.

6.2.2    Przesyłanie komunikatów w systemie AES/ECS2 (procedury wywozowe)

Wysłanie stosownych komunikatów przez posiadacza pozwolenia do urzędu celnego wywozu (oddziału celnego) powinno nastąpić nie później, niż na dwie godziny przed końcem jego pracy. Czas na automatyczne zwolnienie towaru w systemie AES/ECS2 również wynosi dwie godziny.

Należy jednak zaznaczyć, że w obu przypadkach dwie godziny stanowią górną granicę i organ celny wydający pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego ma możliwość skrócenia tych terminów uwzględniając  wyniki przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka, której zakres przedstawiony został w rozdziale 6.2 niniejszych Wytycznych.

6.2.3    Zwolnienie z wymogu przedstawiania towarów (procedury przywozowe)

To ułatwienie może dotyczyć wyłącznie procedur przywozowych. W przypadku procedury wywozu obligatoryjne jest przesłanie zgłoszenia w systemie AES/ECS2.

Zgodnie z art. 182 ust. 3 UKC, organy celne mogą, na wniosek, uchylić wymóg przedstawienia towarów. W takim  przypadku towary uznaje się za zwolnione do procedury w momencie wpisu do rejestru zgłaszającego.

Wymóg może zostać uchylony, o ile spełnione są następujące warunki:

 1. a) zgłaszający jest upoważnionym przedsiębiorcą w zakresie uproszczeń celnych;
 2. b) uzasadnia to rodzaj towarów i obrót nimi, co jest znane organom celnym;
 3. c) urząd kontrolny ma dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia rewizji towarów, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
 4. d) w momencie wpisu do rejestru towary nie są już przedmiotem zakazów ani ograniczeń, jeżeli w pozwoleniu nie przewidziano inaczej.

W szczególnych przypadkach urząd kontrolny może jednak zażądać przedstawienia towarów.

Z powyższego ułatwienia może skorzystać przedsiębiorca, który otrzymał lub dla którego został wygenerowany w systemie AIS/ICS komunikat IE329 lub IE330, tj. komunikat zezwalający na wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej lub uzyskał taką zgodę na podstawie danych bezpieczeństwa zadeklarowanych w zgłoszeniu tranzytowym w systemie NCTS2.

Organ celny wydający pozwolenie ma możliwość wskazania towarów, które nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomień, a także wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z tego ułatwienia.

W przypadku zwolnienia z obowiązku przedstawienia towarów (PWD) w polu 44 zgłoszenia uzupełniającego należy podać kod informacji dodatkowej – 1PL18[17]

6.2.4 Realizacja uproszczenia poza godzinami pracy organu celnego (procedury przywozowe i wywozowe)

Realizacja procedury uproszczonej poza godzinami pracy organu celnego odbywa się poprzez:

 • obsługę w Systemie AIS/IMPORT komunikatu PW215 lub oraz
 • obsługę zgłoszeń w systemie AES/ECS2 (procedury wywozowe)

zgodnie z zasadami określonymi w pozwoleniu.

Organ celny wydający pozwolenie może wskazać towary, które nie będą mogły korzystać z możliwości realizacji uproszczenia  ”poza godzinami pracy” organu celnego, a także wprowadzić dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z tego ułatwienia.

Ponadto w procedurach wywozowych osoba korzystająca z przedmiotowego ułatwienia jest zobowiązana do wpisania w polu 44 zgłoszenia dodatkowej informacji „WYSYŁKA POZA GODZINAMI – 3PL01”.

6.3      Inne ułatwienia dodatkowe wynikające z realizacji wpisu do rejestru zgłaszającego (procedury przywozowe)

Posiadacz pozwolenia na stosowanie wpisu do rejestru zgłaszającego ma możliwość stosowania ułatwień dodatkowych związanych z jego realizacją, do których należą:

 • możliwość odroczenia terminu płatności należności celnych,
 • możliwość rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej.

6.3.1.                                    Odroczenie terminu płatności należności celnych

Korzystanie z odroczonej płatności należności celnych wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia.

Korzystanie z odroczonej płatności należności celnych będzie możliwe począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję w tej sprawie.

Przy stosowaniu odroczonej płatności należności celnych wysokość złożonego zabezpieczenia generalnego powinna pozwolić na całościowe pokrycie wszystkich należności celnych powstałych w danym okresie rozliczeniowym w 16-tym dniu miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego.

Umieszczona w pozwoleniu zgoda na stosowanie odroczonej płatności dotyczy wyłącznie należności celnych i nie ma ona żadnego wpływu na terminy uiszczenia należności podatkowych.

6.3.2.   Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej

Podstawa prawna: art. 33a ustawy o VAT.

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów  w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Podatnicy – w celu rozliczenia podatku VAT w deklaracji – będą mieli obowiązek korzystania z usług przedstawicieli celnych. Tylko w  przypadku, gdy podatnik posiada status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 UKC lub pozwolenie na stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 UKC, nie będzie musiał dokonywać zgłoszenia przez przedstawiciela celnego. Wszyscy inni podatnicy, żeby skorzystać z ułatwienia w rozliczeniu podatku VAT, będą musieli korzystać z usług przedstawicieli, a zgłoszenia celne będą mogły być składane w formie standardowej lub z zastosowaniem uproszczeń.

Podatnik zobowiązany jest do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dokumentów określonych w art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Wymóg przedstawienia przez podatnika wymaganych dokumentów, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z treścią art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, składane dokumenty nie powinny być wydane wcześniej, niż 6 miesięcy przed dokonaniem przez podatnika importu.

Zgodnie z art. 33a ust. 2c oświadczenia/zaświadczenia powinny zostać złożone do  naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Uzyskanie informacji w zakresie złożonych oświadczeń/zaświadczeń

Na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie informacji dotyczących oświadczeń/zaświadczeń złożonych przez podatnika do organu celnego, w związku z wymogiem określonym w art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT.

Formularz „Zaswiadczenie_VAT_33a_v1” zwiera następujące informacje:

 • dane użytkownika;
 • dane wybranego Podmiotu (podatnika);
 • listę poszczególnych typów oświadczeń/zaświadczeń wraz z datą obowiązywania „od – do” oraz numerem dokumentu na podstawie którego dokonano rejestracji.

O tym, które oświadczenie/zaświadczenie zostało złożone do organu celnego świadczy widoczna w systemie pod danym oświadczeniem/zaświadczeniem data „ważne od” i „ważne do”.

Należy zaznaczyć, że oświadczenia/zaświadczenia zawierają datę obowiązywania na dany dzień, a nie zawierają danych historycznych.

Uzyskanie dostępu do ww. informacji wymaga:

 1. Zalogowania się na platformie PUESC;
 2. Zmiany kontekstu – w tym celu po użyciu przycisku „zmień” pojawia się okno wyboru, w którym należy zaznaczyć reprezentowany Podmiot;
 3. W zakładce „Formularze”>”eFormularze” wybrania „Widok względem usług SC” oraz usługi eKlient;
 4. Z „Dostępnych formularzy” należy wybrać formularz „Zaswiadczenia_VAT_33a_v1”.

Uwaga:

Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej są obowiązani składać miesięczne deklaracje podatkowe.

Osoby, które przy realizacji procedury uproszczonej będą stosowały art. 33a ustawy o VAT winny:

 • w systemie AIS/IMPORT – przy typie opłaty B00 podać kwotę podatku VAT i metodę płatności „G” (w związku z faktem, że podatek nie będzie podlegał uiszczeniu ani zabezpieczeniu)
 • ponadto w obu przypadkach w polu 44 należy podać krajowy kod informacji dodatkowej „4PL05[18]”.

Komunikat ZC297 – „Informacja o rozliczeniu VAT 33a dla Zgłaszającego”.

Komunikat ten jest przesyłany na adres e-mail zgłaszającego podany w zgłoszeniu celnym, po przeprowadzeniu przez organ KAS  kontroli prawidłowości rozliczenia podatku w trybie art. 33a ustawy o VAT, na podstawie danych dostępnych w nowym JPK_VAT.

Komunikat zawiera informacje o „całościowym rozliczeniu podatku VAT” albo o „częściowym rozliczeniu/braku rozliczenia” dla danego zgłoszenia.

Przy rozliczeniu całościowym zgłoszenia w komunikacie podana będzie  data rozliczenia i atrybut @RozliczonyCzesciowo = 0.

W przypadku częściowego rozliczenia na zgłoszeniu lub braku rozliczenia komunikat nie będzie zawierał daty rozliczenia i atrybut @RozliczonyCzesciowo będzie równy 1.

W przypadku częściowego rozliczenia zgłoszenia lub braku rozliczenia organ prowadzi postępowanie wyjaśniające.

6.4  Wpis do rejestru zgłaszającego przy obejmowaniu towarów procedurami przywozowymi

Posiadacz pozwolenia na stosowanie wpisu do rejestru zgłaszającego staje się osobą upoważnioną i zostaje zwolniony z obowiązku dostarczania towarów do urzędu celno-skarbowego (oddziału celnego).

Zgodnie z art. 234 ust. 1 RW posiadacz pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego:

 • przedstawia towary organom celnym (za wyjątkiem zwolnienia z przedstawienia);
 • dokonuje wpisu do rejestru;
 • udostępnia na żądanie organu dane zgłoszenia celnego wpisanego do rejestru oraz dokumenty dodatkowe;
 • udostępnia informacje dot. towarów objętych zakazami i ograniczeniami;
 • przekazuje dokumenty załączone do zgłoszenia;
 • w przypadku zwolnienia z przedstawienia, zapewnia, aby posiadacz pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania dysponował informacjami potrzebnymi do potwierdzenia zakończenia czasowego składowania,
 • składa zgłoszenie uzupełniające

Towary wprowadzane na obszar celny UE powinny zostać objęte przed przybyciem przywozową deklaracją skróconą (PDS) składaną do systemu AIS/ICS. PDS powinna zostać złożona w urzędzie celnym wprowadzenia, tj. w urzędzie granicznym. Dane bezpieczeństwa mogą zostać również zadeklarowane w zgłoszeniu tranzytowym w systemie NCTS2.

  6.4.1    Przedstawienie towarów

Na podstawie art. 21 ust. 1 PRD organy celne w okresie przejściowym mogą wykorzystywać do celów przedstawienia towarów – komunikat stosowany przed wejściem w życie przepisów UKC.

Przedstawienie towarów w procedurach przywozowych powinno zawierać następujące dane:

Dane podawane na poziomie całego PWD (nagłówek)

wymagane obligatoryjnie:

 1. Numer własny,
 2. Procedura celna,
 3. Masa brutto,
 4. Typ powiadomienia,
 5. Oddział celny złożenia powiadomienia,
 6. Numer miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej,
 7. Zgłaszający/przedstawiciel (pełne dane: EORI, TIN, REGON oraz teleadresowe) oraz kod przedstawicielstwa,
 8. Odbiorca (pełne dane: EORI, TIN, REGON oraz teleadresowe),
 9. Numer telefonu kontaktowego osoby składającej powiadomienie,  

wymagane opcjonalnie:

 1. Kod rodzaju transportu,
 2. Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu,
 3. Znaki środka transportu,
 4. Numer wpisu do rejestru.

Dane podawane na poziomie pozycji towarowej:

wymagane obligatoryjnie:

 1. Wartość pozycji w PLN,
 2. Kod CN 10 znaków (w przypadku, gdy kod przewidziany w Taryfie jest 8-znakowy system będzie dopisywał dwa zera),
 3. Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary),
 4. Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej jednostce miary w przypadku, gdy taka występuje przy kodzie CN w bazie TARIC,
 5. Numer kontenera (powielarny X99),
 6. Dokument poprzedni (powielarny X99) ,
 7. Dokumenty wymagane (powielarny X99), w tym m.in. numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,
 8. Informacja dodatkowa kod, opis (powielarny X99),
 9. Masa netto,
 10. Kraj wysyłki,
 11. Kraj pochodzenia.

Uwaga!

Podanie numeru MRN przywozowej deklaracji skróconej jako dokumentu poprzedzającego dla powiadomienia w procedurze uproszczonej jest obligatoryjne, jeśli:

 • towary, których dotyczy powiadomienie nie były objęte wyłączeniem z obowiązku złożenia PDS, oraz
 • powiadomienie dotyczące procedury uproszczonej jest składane w granicznym urzędzie celnym po przedstawieniu w systemie AIS/ICS (tj. po komunikacie IE347).

W przypadku transportu lotniczego i morskiego, odniesienie do numeru MRN przywozowej deklaracji skróconej jest wymagane zarówno w pierwszym, jak i kolejnym urzędzie celnym wprowadzenia, jaki wystąpi na trasie przewozu środka transportu, którym towary będą wprowadzane na obszar celny UE. Jeśli jednak w pierwszym urzędzie celnym wprowadzenia nastąpi wyładunek towarów i dopiero kolejnym samolotem / statkiem towary zostaną przewiezione w procedurze tranzytu do innego polskiego portu (bez zawijania do innego portu poza obszarem celnym UE), w tym drugim porcie lotniczym/morskim, odwołanie do numeru MRN nie będzie już potrzebne.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku deklarowania numeru PDS ostatnim elementem wpisu następującym po numerze MRN jest „Numer pozycji w PDS”, który bezpośrednio odsyła do numeru (-ów) pozycji w PDS, w której były zadeklarowane towary z danej pozycji towarowej powiadomienia.

W powiadomieniach „Numer pozycji PDS” podaje się bezpośrednio po numerze MRN po ukośniku.

Przykład:

Z-355-10PL351010P1234569/6

Jeżeli w jednej pozycji towarowej powiadomienia ujętych jest kilka pozycji z PDS, każdą z nich traktuje i wymienia się odrębnie, powtarzając numer MRN

Przykład:

Z-355-10PL351010P1234569/9

Z-355-10PL351010P1234569/11

Należy pamiętać, że jeżeli wszystkie towary objęte pozycją towarową były uprzednio objęte czasowym składowaniem, a w odnośnej deklaracji czasowego składowania wskazany został MRN z PDS, to w powiadomieniu jako poprzedni dokument należy podać wyłącznie numer deklaracji czasowego składowania, bez podawania ponownie numeru MRN z PDS.

W sytuacji gdy część towarów w danej pozycji towarowej była objęta czasowym składowaniem, a część jest obejmowana procedurą bezpośrednio po złożeniu PDS (bez czasowego składowania) – w takim przypadku jako poprzedni dokument dot. danej pozycji towarowej należy podać zarówno MRN z PDS dotyczący towarów nieobjętych czasowym składowaniem, jak i numer DSK dotyczący towarów uprzednio czasowo składowanych.

Podstawową formą przedstawienia towarów jest forma elektroniczna w systemie AIS/IMPORT

Wpis towarów do rejestru zgłaszającego powinien zostać dokonany zaraz po przedstawieniu towarów i czynność ta jest równoznaczna z przyjęciem zgłoszenia celnego.

Od momentu dokonania wpisu w rejestrze posiadacz pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych zobowiązany jest przechowywać (przez okres 5 lat) do dyspozycji organów celno-skarbowych wszystkie dokumenty na mocy, których nastąpiło objęcie towarów daną procedurą.

Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 godzin od przedstawienia towarów, decyzję w zakresie zwolnienia  towarów lub wstrzymania zwolnienia przedstawionych towarów – w pozwoleniu na wpis do rejestru zgłaszającego organ celny wydający pozwolenie, może ustalić krótszy czas na przekazywanie potwierdzenia.

6.4.2    Zwolnienie towarów – procedury przywozowe

Zwolnienie towaru do procedury następuje:

 • przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zgodzie na zwolnienie towaru do procedury celnej z zastosowaniem uproszczeń – w momencie otrzymania odpowiedniego komunikatu (system AIS/IMPORT – komunikat PW229),
 • w przypadku uzyskania zwolnienia z wymogu przedstawienia towarów – w momencie dokonania wpisu do rejestru zgłaszającego.

6.4.3    Szczególne przypadki postępowania

      6.4.3.1  Zakończenie procedury tranzytu w systemie NCTS2 i dokonanie zgłoszenia do kolejnej procedury celnej w systemie AIS/IMPORT.

Mając na uwadze przepisy Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzenia delegowanego i wykonawczego do UKC, zaistniała konieczności wprowadzenia zmian podczas dokonywania formalności celnych przy wprowadzaniu towarów do magazynu czasowego składowania oraz przy obejmowaniu towarów procedurą celną lub powrotnym wywozem, w przypadkach, kiedy operacje te następują po zakończeniu procedury tranzytu przez upoważnionego odbiorcę. Zmiany te sprowadzają się do przesunięcia momentu dokonywania zgłoszenia celnego do kolejnej procedury/czasowego składowania na podstawie DSK/powrotnego wywozu – z etapu zakończenia procedury tranzytu (poprzez poinformowanie o przybyciu towarów komunikatem IE007 „Zawiadomienie o przybyciu”) do etapu otrzymania przez upoważnionego odbiorcę komunikatu IE025 „Zwolnienie z tranzytu”.

Zgodnie z art. 115 RD towary przedstawione i czasowo składowane w miejscu uznanym, w przypadku upoważnionego odbiorcy powinny zostać  zgłoszone do procedury celnej lub powrotnie wywiezione nie później niż 6 dni po ich przedstawieniu (w ramach tzw. krótkotrwałego czasowego składowania). W związku z tym, że obecnie zgłoszenie do następującej po procedurze tranzytu procedury celnej może być przyjęte, gdy upoważniony odbiorca nie otrzymał jeszcze komunikatu IE025, mogą wystąpić sytuacje, że w tym samym czasie towary mogą być objęte zarówno krótkotrwałym czasowym składowaniem, jak i kolejną procedurą, dla której już dokonano wpisu do rejestru zgłaszającego.

Przesunięcie momentu dokonywania zgłoszenia celnego do kolejnej procedury/czasowego składowania na podstawie DSK/powrotnego wywozu z etapu zakończenia procedury tranzytu (komunikatem IE007) do etapu otrzymania przez upoważnionego odbiorcę komunikatu IE025, ma na celu zapobieżenia ww. sytuacjom. Ponadto ww. przesunięcie momentu dokonywania zgłoszenia celnego zabezpieczy spełnienie warunku, żeby zarówno organ celny, jak i zgłaszający dysponowali pełnymi danymi niezbędnymi dla dopełnienia formalności celnych, w szczególności dotyczącymi towarów obejmowanych nową procedurą.

Uwzględniając przedstawioną powyżej zasadę – w przypadku realizacji ułatwienia „wpis do rejestru zgłaszającego” wysłanie komunikatu PWD i dokonanie wpisu do rejestru powinno nastąpić co do zasady dopiero po uzyskaniu przez upoważnionego odbiorcę komunikatu IE025.

Wyjątek od powyższego został opisany poniżej.

Uwaga:

W przypadku operatorów kurierskich posiadających pozwolenie AEO możliwe będzie dysponowanie towarami bezpośrednio po zakończeniu operacji tranzytowej w systemie NCTS2 w sytuacji, gdy w komunikacie IE044 „Uwagi rozładunkowe” upoważniony odbiorca wykaże rozbieżności w ilości towarów (braki lub nadwyżki), co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że są one wynikiem oczywistej pomyłki przy załadunku towarów na środek transportu w miejscu wyjścia. W tej sytuacji dla celów nadania kolejnej procedury celnej upoważniony odbiorca może dysponować całością towarów, jakie zostały mu dostarczone w procedurze tranzytu w systemie NCTS2, bez konieczności oczekiwania na otrzymanie komunikatu IE025 „Zwolnienie z tranzytu”. Jednakże nie zwalnia to upoważnionego odbiorcy oraz osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu od odpowiedzialności za powstały dług w procedurze tranzytu.

Z powyższego ułatwienia w przypadku transportu drobnicowego mogą korzystać również inni przedsiębiorcy, o ile posiadają: pozwolenie AEO (uproszczenia celne), pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy i pozwolenie na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego.

W przypadku zaistnienia ww. przesłanek zgłaszający w komunikacie przesyłanym do systemu AIS/IMPORT będą zobowiązani do podawania krajowego kodu informacji dodatkowej „4PL11”, jeżeli będą chcieli wysłać PWD – w sytuacji stwierdzenia rozbieżności w ilości towarów (braki lub nadwyżki), co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że rozbieżności są wynikiem oczywistej pomyłki przy załadunku towarów na środek

6.4.3.2 Tryb postępowania w przypadku stwierdzonych rozbieżności przy kończeniu procedury tranzytu i obejmowaniu towarów następną procedurą w ramach procedury wpisu do rejestru zgłaszającego.

Upoważniony odbiorca, po dokonaniu rozładunku i sprawdzeniu stanu towarów, ma obowiązek przesłania w systemie NCTS2 komunikatu IE044 „Uwagi rozładunkowe”.
W komunikacie tym upoważniony odbiorca potwierdza, że stan odebranego towaru jest:

 • zgodny ze stanem (ilość, masa, liczba i rodzaj opakowań) określonym w zgłoszeniu tranzytowym, lub
 • niezgodny z tym stanem i wówczas powinien podać w komunikacie szczegółowe różnice dot. towarów. Różnice te mogą wskazywać na braki w odebranych towarach, albo ich nadwyżkę.

W przypadku stwierdzenia zgodności operacja tranzytowa zostaje automatycznie zakończona w systemie NCTS2 i upoważniony odbiorca otrzymuje komunikat IE025 „Zwolnienie z tranzytu”.

W przypadku stwierdzenia niezgodności zakres niezgodności podlega ocenie oddziału celnego właściwego dla upoważnionego odbiorcy, który może zdecydować o:

 • zakończeniu operacji tranzytowej w systemie NCTS2, co skutkuje wysłaniem do upoważnionego odbiorcy komunikatu IE025 „Zwolnienie z tranzytu”, lub
 • pozostawieniu operacji tranzytowej w systemie NCTS2 jako otwartej i wówczas upoważniony odbiorca nie może dysponować towarami i dokonać wpisu towarów do rejestru zgłaszającego. Wyjątkiem od tej zasady stanowią:
 • operatorzy kurierscy posiadających świadectwo AEO, oraz
 • w przypadku transportu drobnicowego – również inni przedsiębiorcy o ile posiadają: pozwolenie AEO (uproszczenia celne), pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego odbiorcy i pozwolenie na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego.

W powyższych przypadkach możliwe jest dysponowanie towarami bezpośrednio po zakończeniu operacji tranzytowej w systemie NCTS2 w sytuacji, gdy w komunikacie IE044 „Uwagi rozładunkowe” wykazane zostały rozbieżności w ilości towaru (braki lub nadwyżki), co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że rozbieżności są wynikiem oczywistej pomyłki przy załadunku towarów na środek transportu w miejscu wyjścia; dla celów dokonania wpisu towarów do rejestru ww. osoby mogą dysponować całością towarów, jaka była dostarczona w procedurze tranzytu, bez konieczności oczekiwania na otrzymanie z systemu NCTS2 komunikatu IE025 „Zwolnienie z tranzytu”, jednakże nie zwalnia to upoważnionego odbiorcy oraz osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu od odpowiedzialności za powstały dług celny w tranzycie. W przypadku obsługi PWD w systemie AIS/IMPORT dla celu zastosowania ww. ułatwienia należy podać kod informacji dodatkowej – 4PL11.

6.4.4    Wpisanie towarów do rejestru zgłaszającego

Wpisu do rejestru dokonuje się:

 • wraz z przesłaniem powiadomienia o przedstawianiu do systemu AIS/IMPORT,
 • w sytuacji, gdy osoba upoważniona korzysta z dodatkowych ułatwień wynikających z art. 182 ust. 3 UKC (zwolnienie z wymogu przedstawiania towarów) wpis powinien nastąpić:
  • niezwłocznie po przybyciu towarów do miejsca realizacji procedury,
  • w przypadku, gdy po procedurze tranzytu następuje objęcie towarów następną procedurą celną z zastosowaniem wpisu do rejestru zgłaszającego – w momencie uzyskania komunikatu IE025 w systemie NCTS2 „Zwolnienie z tranzytu”.

6.4.4.1 Dokonywanie zmian we wpisie do rejestru

Zgodnie z art. 182 UKC, zgłoszenie celne uznaje się za przyjęte w momencie dokonania wpisu do rejestru. Dlatego zgłaszający, na wniosek, za zgodą organu celnego może po przyjęciu zgłoszenia celnego sprostować jedną lub kilka jego danych zgodnie z art. 173 UKC. Sprostowanie nie może spowodować, że zgłoszenie będzie dotyczyło towarów innych niż te, które początkowo były nim objęte.

Sprostowanie nie jest możliwe po tym jak organy celne:

 • poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli celnej,
 • stwierdziły nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu celnym,
 • zwolniły towary.

Jeżeli nie jest już możliwe sprostowanie danych we wpisie, powinien zostać przyjęty przedstawiony poniżej tryb postępowania.

Zgłoszenie uzupełniające stanowi jeden niepodzielny akt z wpisem do rejestru, z czego wynika, że dane zawarte w zgłoszeniu uzupełniającym i wpisie w rejestrze winny się ze sobą pokrywać, nawet jeśli w okresie pomiędzy dokonaniem tego wpisu, a złożeniem zgłoszenia uzupełniającego powstanie konieczność ich zmiany (np. w trakcie weryfikacji zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgodnie z art. 188 UKC, stwierdzenia niezgodności na etapie rozładunku ujętych w protokole różnic). Dlatego też zmiana danych dotyczących towarów wpisanych do rejestru zgłaszającego może mieć miejsce dopiero po przyjęciu przez organ celny zgłoszenia uzupełniającego odnoszącego się do tego wpisu.

Odrębną kwestię stanowi przypadek ujawnienia nadwyżki towaru w stosunku do jego ilości wynikającej z dokumentów towarzyszących przesyłce, gdyż nieujęty w dokumentach towar stanowiący nadwyżkę nie zostanie wykazany we wpisie do rejestru. W tej sytuacji należy wziąć pod uwagę okoliczność, że zgłaszający jest osobą korzystającą z uproszczenia (a więc przedsiębiorca spełniający pewne podwyższone standardy zaufania). Mając to na uwadze w pierwszej kolejności organ celno-skarbowy powinien umożliwić odbiorcy podjęcie działań zmierzających do samodzielnego uregulowania sytuacji towaru stanowiącego nadwyżkę (np. poprzez jego zwrot do nadawcy, bądź zgłoszenie do procedury celnej poprzez dokonanie wpisu do rejestru, po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów handlowych). Taki sposób postępowania nie narusza interesów finansowych UE, a jednocześnie jest najbardziej racjonalny z punktu widzenia ekonomii procesowej. Dopiero w przypadku nieskorzystania przez odbiorcę z powyższych możliwości, organ celny zobowiązany będzie do uregulowania „z urzędu” sytuacji towaru.

W stosunku do towarów znajdują zastosowanie ogólne zasady dotyczące realizacji procedury uproszczonej, co oznacza, że osoba upoważniona powinna przesłać do organu celnego powiadomienie (chyba że jest zwolniona z tego obowiązku) i dokonać wpisu do rejestru.

W sytuacji gdy osoba upoważniona nie jest w stanie niezwłocznie podjąć kroków zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej towarów stanowiących nadwyżkę (najczęściej ze względu na brak stosownych dokumentów handlowych), towary powinny zostać objęte czasowym składowaniem.

6.4.4.2 Unieważnienie wpisu do rejestru przed zwolnieniem towaru

Zgodnie z art. 174 ust. 1 UKC, na wniosek zgłaszającego, organy celne unieważniają  przyjęte zgłoszenie w następujących przypadkach, jeżeli mają pewność, że:

 • towary zostaną niezwłocznie objęte inną procedurą celną;
 • ze względu na szczególne okoliczności objęcie towarów procedurą celną  do której zostały zgłoszone nie jest już uzasadnione.

Jeżeli jednak organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzeniu rewizji towarów, wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego nie zostaje przyjęty przed przeprowadzeniem takiej rewizji.

6.4.4.3 Unieważnienie wpisu do rejestru po zwolnieniu towaru

Unieważnienie wpisu do rejestru po zwolnieniu towaru do procedury jest możliwe zgodnie przepisami art. 148 RD.

W tym przypadku osoba upoważniona zobowiązana jest przekazać do organu celnego odpowiedni wniosek zawierający m.in. numer wpisu oraz numer powiadomienia o przedstawieniu oraz numer zgłoszenia uzupełniającego. W przypadku zwolnienia z obowiązku przedstawiania towarów we wniosku o unieważnienie wpisu nie jest wymagane podawanie numeru powiadomienia.

6.4.5  Zgłoszenie uzupełniające

Terminy na złożenie zgłoszenia uzupełniającego określa art. 146 RD.

Jednakże w okresie przejściowym zgodnie z art. 146 ust. 4 ww. rozporządzenia do dat – odpowiednio – wdrożenia systemu AES oraz aktualizacji odnośnych krajowych systemów importu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2019/2151, oraz nie naruszając art. 105 ust. 1 kodeksu, organy celne mogą zezwolić na terminy inne niż te określone w ust. 1–3b niniejszego artykułu.

Jako okres rozliczeniowy stosowania wpisu do rejestru zgłaszającego należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające do dziesiątego dnia miesiąca po końcu okresu rozliczeniowego.

Dopuszcza się również składanie zgłoszeń uzupełniających w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

W przypadku zgłoszenia dokonywanego przez przedstawiciela zalecane jest składanie oddzielnych zgłoszeń celnych dla każdej reprezentowanej osoby.

6.4.6    Należności celne

W przypadku realizacji wpisu do rejestru zgłaszającego, zwolnienie towaru do procedury celnej nie jest równoznaczne z powiadomieniem dłużnika o kwocie należności celnych.

Powiadomienie o długu następuje na etapie obsługi zgłoszenia uzupełniającego.

Uiszczenie należności celnych winno nastąpić w terminie 10 dni od powiadomienia o kwocie długu celnego, niezależnie od tego, którego dnia powiadomienie to nastąpi w konkretnym przypadku.

Uwaga:

Zgodnie z art. 108 ust. 1 drugi akapit – w przypadku zaksięgowania zsumowanych należności celnych na warunkach określonych w art. 105 ust. 1 akapit drugi UKC termin płatności wyznacza się w taki sposób, aby uniemożliwić dłużnikowi uzyskanie dłuższego czasu na zapłatę, niż w przypadku gdyby uzyskał odroczenie płatności zgodnie z art. 110 UKC. (płatność powinna nastąpić najpóźniej do 16 dnia miesiąca po końcu okresu rozliczeniowego)

6.4.7      Zawieszenie poboru podatku akcyzowego

W przypadku importu wyrobów akcyzowych, podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy we wpisie do rejestru oraz w zgłoszeniu uzupełniającym.

Jeżeli stosowany jest wpis do rejestru zgłaszającego, zarejestrowany wysyłający przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego kopię wpisu lub wydruku z ewidencji towarów dopuszczonych do obrotu niezwłocznie po przesłaniu do Systemu projektu e-AD dotyczącego wyrobów akcyzowych będących przedmiotem wpisu, z wyłączeniem sytuacji gdy po przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie zostanie przesłane zgłoszenie uzupełniające.

6.5      Wpis do rejestru zgłaszającego przy obejmowaniu towarów procedurami wywozowymi

Zgodnie z art. 21 ust. 2 PRD do czasu wdrożenia zautomatyzowanego systemu eksportu, w celu objęcia towarów procedurą wywozu lub powrotnego wywozu organy celne mogą zezwolić, aby powiadomienie o przedstawieniu zostało zastąpione zgłoszeniem, w tym zgłoszeniem uproszczonym.

W Polsce w okresie przejściowym wpis do rejestru zgłaszającego w procedurze wywozu będzie realizowany wyłącznie poprzez kompletne lub uproszczone zgłoszenie celne, na zasadach tzw. procedury w miejscu.

6.5.1    Zamknięcia urzędowe

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, zamknięcia urzędowe nakłada się, gdy jest to niezbędne do zapewnienia przestrzegania warunków powrotnego wywozu oraz procedury celnej, do której towar został zgłoszony.

Z kolei § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zamknięć urzędowych precyzuje, że zamknięcia takie są nakładane, gdy jest to niezbędne ze względu na warunki procedury celnej, dla zapewnienia tożsamości towarów lub ich identyfikacji.

Należy podkreślić, że zgodnie z powyższymi przepisami w procedurze wywozu nałożenie zamknięć urzędowych jest, co do zasady, konieczne wtedy, gdy nie można w inny sposób zapewnić tożsamości lub identyfikacji towarów. Jeżeli tożsamość towarów można zabezpieczyć w inny sposób, nakładanie zamknięć nie jest niezbędne.

Zamknięciem urzędowym nakładanym na towary, środki przewozowe przy stosowaniu procedury uproszczonej jest plomba o średnicy 10 mm. Na awersie ww. plomby widnieje odcisk godło  państwowe, a na rewersie litery UCS-PU i numer własny plombownicy.

Posiadacz pozwolenia ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie plombownicy niezgodnie z prawem.

W przypadku:

 • cofnięcia/uchylenia pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,
 • zaprzestania działalności gospodarczej przez osobę upoważnioną,
 • uszkodzenia plombownicy lub pieczęci,
 • odzyskania po utracie pieczęci lub plombownicy,

powinien niezwłocznie przekazać plombownicę do organu celnego, który ją wydał.

6.5.2    Informacje ogólne

Wpis do rejestru zgłaszającego w procedurze wywozu realizowany jest z wykorzystaniem systemu AES/ECS2. Ułatwienie to w okresie przejściowym jest realizowane na zasadach tzw. „procedury w miejscu”.

System AES/ECS2 obsługuje zgłoszenie wywozowe w uproszczeniach w zakresie zgłoszenia kompletnego, zgłoszenia uproszczonego i zgłoszenia uzupełniającego oraz potwierdzenia o wyprowadzeniu towarów z UE.

System umożliwia upoważnionym eksporterom dokonywanie wysyłki towaru także poza godzinami pracy urzędu celnego, pod warunkiem, że taka możliwość wynika z udzielonego pozwolenia.

6.5.3    Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego

W urzędzie celnym wywozu (oddziale celnym) należy przedstawić, o ile jest to wymagane lub zażąda tego organ celny, określone w przepisach prawa celnego załączniki do zgłoszenia wywozowego.

Dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego przedstawia się organowi celnemu wraz z tym zgłoszeniem, jeżeli ich przedłożenie jest konieczne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny.

Deklarowane dokumenty muszą być dostępne do dyspozycji organu celnego w momencie przesyłania zgłoszenia uzupełniającego.

6.5.4    Realizacja wpisu do rejestru zgłaszającego

Zgodnie z art. 150 ust. 4 RD jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczy wywozu i powrotnego wywozu pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego udziela się jedynie w przypadku spełnienia obu poniższych warunków:

 1. a) uchylono wymóg złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie zgodnie z art. 263 ust. 2 kodeksu;
 2. b) urząd wywozu jest także urzędem wyprowadzenia lub urząd wywozu i urząd wyprowadzenia poczyniły przygotowania zapewniające objęcie towarów dozorem celnym przy wyprowadzeniu.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 UKC wymóg złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie uchyla się:

 1. a) w odniesieniu do środków transportu i towarów nimi przewożonych, które jedynie przemieszczają się przez wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną obszaru celnego Unii, bez zatrzymywania się na tym obszarze; lub
 2. b) w szczególnych przypadkach, w których jest to należycie uzasadnione ze względu na rodzaj towarów lub obrotu lub gdy wymagają tego umowy międzynarodowe.

Powyższe oznacza, że wpis do rejestru zgłaszającego może być stosowany, dla towarów określonych w art. 245 RD – który określa towary zwolnione z obowiązku złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie, tj. np. energii elektrycznej lub towarów wywożonych rurociągami, towarów stanowiących zaopatrzenie na statki wodne i powietrzne.

Ponadto zgodnie z art. 150 ust. 5 RD nie zezwala się na wywóz wyrobów akcyzowych z zastosowaniem wpisu do rejestru zgłaszającego.

Obecnie w Polsce wywóz i powrotny wywóz w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego realizowany jest zgodnie z art. 21 ust. 2 PRD. Zgodnie z ww. przepisem do dat wdrożenia zautomatyzowanego systemu eksportu, w celu objęcia towarów procedurą wywozu lub powrotnego wywozu organy celne mogą zezwolić, aby powiadomienie o przedstawieniu zostało zastąpione zgłoszeniem, w tym zgłoszeniem uproszczonym.

Po upływie okresu przejściowego procedura wywozu i powrotnego wywozu realizowana będzie zgodnie z trybem określanym w art. 150 ust. 4 RD.

W wydawanych obecnie pozwoleniach na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego w wywozie powinien być zawarty zapis, że pozwolenie w obecnym kształcie może być stosowane wyłącznie do dat wdrożenia zautomatyzowanego systemu eksportu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 PRD.

Mając na uwadze ww. przepis, w okresie przejściowym w Polsce procedura wywozu lub powrotnego wywozu w ramach wpisu do rejestru zgłaszającego będzie realizowana poprzez:

 • uproszczone zgłoszenie celne,
 • kompletne zgłoszenie celne,

czyli na zasadach tzw. „procedury w miejscu”.

6.5.5    Wpis do rejestru zgłaszającego realizowany poprzez zgłoszenie uproszczone

Zasady realizacji procedury:

 • towar znajduje się w miejscu realizacji procedury,
 • po przygotowaniu towaru do wywozu, upoważniony eksporter przesyła do urzędu celnego wywozu uproszczone zgłoszenie wywozowe,
 • zgłoszenie musi zostać podpisane przez upoważnionego eksportera certyfikatem niekwalifikowanym,
 • operacja ta nie jest odnotowywana w rejestrze osoby upoważnionej,
 • wymagane jest późniejsze złożenie zgłoszenia uzupełniającego,
 • czas na automatyczne zwolnienie towaru do procedury wywozu przez system AES/ECS2 zostaje określony w pozwoleniu na stosowanie wpisu do rejestru zgłaszającego. Po upływie tego czasu do posiadacza pozwolenia przesyłany jest komunikat IE 529 wraz z załączonym Wywozowym Dokumentem Towarzyszącym – EAD,
 • zasady dokonywania zgłoszeń elektronicznych określa instrukcja dla upoważnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie AES/ECS2,
 • upoważniony eksporter zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji instrukcji. W przypadku zmiany wersji instrukcji, jej publikacja na stronie internetowej następowała będzie z wyprzedzeniem (z podaniem daty, od której zacznie obowiązywać).

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu uproszczonym:

 • przy składaniu uproszczonego zgłoszenia celnego w posiadaniu zgłaszającego powinny być przynajmniej te dokumenty, które są niezbędne dla objęcia towarów procedurą wywozu,
 • organ celny może przyjąć zgłoszenie, mimo braku pewnych dokumentów. Brakujące dokumenty, wpisuje się w Polu 44, od nowego wiersza, bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych, lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.

Złożenie zgłoszenia uzupełniającego:

 • jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca).
 • w drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod „Y”.
 • zgłoszenie uzupełniające powinno zwierać wszystkie dane wymagane dla zgłoszenia kompletnego.

6.5.6    Wpis do rejestru zgłaszającego realizowany poprzez kompletne zgłoszenie wywozowe

Zasady realizacji procedury:

 • towar znajduje się w miejscu realizacji procedury,
 • po przygotowaniu towaru do wywozu, posiadacz pozwolenia przesyła niezwłocznie, jednak nie później niż w czasie określonym w pozwoleniu do urzędu celnego wywozu kompletne zgłoszenie wywozowe,
 • zgłoszenie przesyłane jest w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu AES/ECS2, jako komunikat IE 515,
 • zgłoszenie musi zostać podpisane przez upoważnionego eksportera certyfikatem niekwalifikowanym,
 • operacja ta nie jest odnotowywana w rejestrze osoby upoważnionej (posiadacz pozwolenia w tym wypadku nie prowadzi rejestru). Zgłoszenie uzupełniające nie jest wymagane,
 • czas na automatyczne zwolnienie towaru do procedury wywozu przez system AES/ECS2 zostaje określony w pozwoleniu na wpis do rejestru zgłaszającego. Po upływie tego czasu do posiadacza pozwolenia przesyłany jest komunikat IE 529 wraz z załączonym Wywozowym Dokumentem Towarzyszącym – EAD,
 • jeżeli organ celny podejmie decyzję o przystąpieniu do kontroli, wówczas funkcja automatycznego wysyłania komunikatu IE 529 zostanie wyłączona. Nieuzyskanie przez posiadacza pozwolenia komunikatu IE 529 w określonym w pozwoleniu czasie jest równoznaczne z tym, iż zostanie przeprowadzona kontrola celna,
 • posiadacz pozwolenia nie może dokonać sprostowania przesłanego zgłoszenia w następujących sytuacjach:
 • z chwilą uzyskania komunikatu IE 529 wraz z dokumentem EAD,
 • z upływem czasu określonego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej,
 • z chwilą powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia rewizji towaru,
 • gdy organy celne stwierdziły nieprawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu celnym,
 • przesłanie przez oddział celny komunikatu IE 529 wraz z dokumentem EAD jest równoznaczne ze zwolnieniem towarów do procedury wywozu,
 • niezwłocznie po otrzymaniu z urzędu celnego wyprowadzenia (UWA) komunikatu IE 518 system przesyła komunikat IE 599 na wskazany przez zgłaszającego w komunikacie IE 515 adres e-mail,
 • podpisany przy użyciu certyfikatu niekwalifikowanego do bezpiecznej transmisji danych, przez system AES/ECS2, komunikat IE 599 jest dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów poza obszar celny UE także dla celów podatkowych,
 • zasady dokonywania zgłoszeń elektronicznych określa instrukcja dla przedsiębiorców w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie AES,
 • posiadacz pozwolenia zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji instrukcji. W przypadku zmiany wersji instrukcji, jej publikacja na stronie internetowej następowała będzie z wyprzedzeniem (z podaniem daty, od której zacznie obowiązywać).

6.5.7    Procedura awaryjna we wpisie do rejestru zgłaszającego

W przypadku awarii zgłaszający zobowiązany jest do złożenie pisemnego zgłoszenia na kartach 1, 2, 3 w urzędzie celno-skarbowym, gdzie nastąpi objęcie towaru procedurą wywozu. W innych przypadkach zgłaszający mógłby mieć problem z potwierdzeniem wyprowadzenia towarów poza obszar UE.

6.6    Dodatkowe ułatwienia w wywozie

 • konsolidacja przesyłek.

6.6.1.   Tryb postępowania w przypadku posiadania przez upoważnionego eksportera zgody na zdjęcie i założenie zamknięć urzędowych (konsolidacja przesyłek)

Czynności związane z nakładaniem i zdejmowaniem zamknięć urzędowych mogą być realizowane przez osoby do tego upoważnione przez naczelnika urzędu celno-skarbowego (§ 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych Dz. U. z 2019, poz. 1). Takie upoważnienie udzielane jest wraz z wydaniem pozwolenia na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego w procedurze wywozu.

Organ celno-skarbowy może zatem upoważnić do nakładania lub zdejmowania zamknięć urzędowych podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem towarów poza obszar celny Unii. Jednym z warunków uzyskania pozwolenia AEO, jak również pozwolenia na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego – jest spełnienie kryterium określonego w art. 39 lit. b UKC. Kryterium to uznaje się za spełnione, o ile podmiot m.in. posiada strukturę administracyjną odpowiednią dla charakteru i rodzaju prowadzonej działalności, która umożliwia zarzadzanie przepływem towarów, a także przeprowadza kontrole wewnętrzne zapewniające możliwość zapobiegania, wykrywania i korygowania błędów oraz możliwość zapobiegania nielegalnym lub nieprawidłowym transakcjom oraz wykrywania takich transakcji.

Posiadacz pozwolenia, jako przedsiębiorca, ma uprawnienie do decydowania – i podejmowania związanego z tym ryzyka – kto w przedsiębiorstwie będzie dokonywał poszczególnych czynności związanych z prowadzoną działalnością, w tym m.in. kto jest odpowiedzialny za nakładanie / zdejmowanie zamknięć urzędowych.

Za prawidłową realizację pozwolenia odpowiedzialny jest posiadacz pozwolenia, on również ponosi skutki związane z występowaniem nieprawidłowości.

W praktyce oznacza to możliwość zdejmowania plomb celnych i doładunku towarów, a także przeładunku towarów na inny środek transportu przy konsolidacji przesyłek. Upoważniony przedsiębiorca będzie mógł zdjąć plombę celną, doładować towar, a następnie założyć własną plombę.

Z analogicznej możliwości upoważnieni przedsiębiorcy mogą skorzystać także w przypadku doładunków i przeładunków towarów, które uprzednio zostały odprawione w wywozie bez plomb celnych.

Ułatwienie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy posiadają pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego, przy spełnieniu następujących warunków i z zastosowaniem następującego trybu:

 • procedura wywozu rozpoczęła się w Polsce lub innym państwie EU (zarówno w standardzie, jak i w uproszczeniu) i zakończy się w krajowym UWA,
 • nie musi zachodzić tożsamość pomiędzy osobą eksportera/zgłaszającego a podmiotem dokonującym przeładunku i konsolidacji,
 • konsolidacja jest dokonywana w ramach pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego i odbywa się w miejscu realizacji procedury,
 • towar objęty procedurą wywozu zostaje dostarczony do miejsca realizacji uproszczenia,
 • na towar lub środek transportu przy objęciu procedurą wywozu zostały nałożone zamknięcia urzędowe, bądź towar/środek transportu nie posiada zamknięć urzędowych, a zostaną one nałożone dopiero przez dokonującego konsolidacji w miejscu uznanym,
 • towar w ramach konsolidacji przeładowywany jest na inny środek transportu, ewentualnie środek transportu pozostaje ten sam, tylko następuje doładunek i zmiana/założenie zamknięć urzędowych,
 • upoważniony eksporter zobowiązany jest do dokonania odpowiednich adnotacji na dokumencie EAD, w tym przywołania numeru pozwolenia, w którym został upoważniony do samodzielnego zdejmowania i zakładania zamknięć urzędowych,
 • skan dokumentu EAD jest przekazywany do wskazanego w pozwoleniu oddziału celnego nadzorującego miejsce uznane, w którym dokonywany jest przeładunek/ doładunek, na adres skrzynki oddziałowej służącej do zgłoszeń celnych, w postaci e-mail, w której tytule powinien zostać dodany tekst „Zmiana zamknięć urzędowych/środka transportu MRN nr …..” bądź „Nałożenie zamknięć urzędowych/ zmiana środka transportu MRN nr …..”,
 • oddział celny na obiekcie ZWU dokonuje stosownych adnotacji w systemie AES/ECS2, widocznych następnie w krajowym UWA. Przed wprowadzeniem adnotacji do systemu AES/ECS2 organ celny może, jeśli uzna to za konieczne, podjąć działania kontrolne,
 • transport do UWA może rozpocząć się po otrzymaniu informacji zwrotnej z urzędu, że adnotacje w systemie AES/ECS2 zostały naniesione.

Z możliwości stosowania wyżej opisanego trybu wyłączone są następujące sytuacje:

 • wywóz towarów akcyzowych transportowanych w ramach procedury zawieszenia podatku akcyzowego
 • wywóz towarów podlegających formalnościom wywozowym w celu uzyskania refundacji wywozowych w ramach wspólnej polityki rolnej, towarów podwójnego zastosowania
 • wywóz towarów podlegających kontroli weterynaryjnej z założoną plombą weterynaryjną oraz towarów podlegających kontroli fitosanitarnej z założoną plombą fitosanitarną.

 

 

 

7.                 Uproszczenia w procedurach specjalnych (z wyłączeniem tranzytu i czasowego składowania)

Procedury uproszczonej w procedurach specjalnych nie stosuje się w przypadku, zgłoszeń celnych, które stanowią wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury specjalnej zgodnie z art. 163 RD.

Uprawnienie do korzystania z uproszczeń przewidzianych w art. 166 i 182 UKC ma charakter podmiotowy. Oznacza to, że możliwość ich stosowania jest uzależniona m. in. od oceny, czy osoba dokonująca zgłoszenia celnego związanego z korzystaniem z procedur specjalnych zapewnia prawidłową realizację operacji.

Istotnymi elementami w tym procesie jest:

 • określenie obowiązków i odpowiedzialności osoby uprawnionej do korzystania z procedur specjalnych,
 • uzależnienie możliwości korzystania z procedury od obowiązku złożenia zabezpieczenia gwarantującego pokrycie mogącego powstać długu celnego oraz
 • zapewnienie skutecznego nadzoru nad stosowaniem procedury, m.in. poprzez określenie przez organ celny sposobu prowadzenia ewidencji i rejestrów oraz wskazanie osoby zobowiązanej do ich prowadzenia.

Informacje w zakresie przedstawicielstwa celnego zostały zamieszczone w rozdziale 3.4.3 „Przedstawicielstwo celne w kontekście uproszczeń i wybranych procedur specjalnych”.

W przypadku procedur specjalnych takich, w stosunku do których mają być stosowane uproszczenia, pozwolenie na zgłoszenie uproszczone lub wpis do rejestru zgłaszającego nie może zostać udzielone przed udzieleniem pozwolenia na procedurę specjalną, o którym mowa w art. 211 ust. 1 UKC.

Stosuje się odpowiednio tryb odnoszący się do poszczególnych form uproszczeń
w procedurze dopuszczenia do obrotu, określony w przedmiotowych wytycznych z poniższymi wyjątkami:

 • Złożenie zgłoszenia uzupełniającego

Kwestie dotyczące składania zgłoszeń uzupełniających w odniesieniu do towarów objętych procedurą składowania celnego z zastosowaniem procedury uproszczonej regulowane są w art. 167 ust. 2 lit. a UKC. Zgodnie z ww. przepisem obowiązek złożenia zgłoszenia uzupełniającego uchyla się, gdy towary są objęte procedurą składowania celnego.

W związku z powyższym, korzystający z procedury nie składa zgłoszenia uzupełniającego.

 • Wpis do rejestru zgłaszającego

Obowiązki osoby upoważnionej

Jak tylko towary znajdą się w miejscu określonym w pozwoleniu osoba, której udzielono pozwolenia na stosowanie uproszczenia jest zobowiązana podjąć następujące czynności:

 • powiadomić właściwy organ celny o dostarczeniu towarów,
 • wpisać towary do ewidencji towarowej / rejestru,
 • zachować do dyspozycji kontrolującego wszelkie dokumenty dotyczące umieszczania towarów w składzie celnym w sposób umożliwiający do nich pełny wgląd.

W przypadku obejmowania towarów procedurą składowania celnego z zastosowaniem procedury uproszczonej:

 • dopuszcza się aby posiadacz pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego prowadził rejestr rozszerzony o dane wymagane dla ewidencji o której mowa w 178 UKC.

Organ celny na wniosek osoby korzystającej z procedury może w pozwoleniu wyrazić zgodę:

 • na zwolnienie z wymogu przedstawiania towarów, zgodnie z art. 182 ust. 3UKC.
 • Dokonywanie zmian we wpisie do rejestru zgłaszającego w sytuacji, gdy nie ma obowiązku składania zgłoszenia uzupełniającego.

Ewentualna zmiana danych, które podlegają wpisowi do rejestru, wynikająca z rozbieżności danych zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym, powinna zostać dokonana w chwili stwierdzenia tych rozbieżności.

Stwierdzenie rozbieżności zasadniczo winno nastąpić w momencie wprowadzania towarów do składu celnego. Wówczas dokonywane są stosowne zapisy w dokumentach magazynowych przyjęcia towarów do składu celnego (kwit przyjęcia), które zawierają m.in. określenie rodzaju, wartości i ilości towarów obejmowanych procedurą składowania celnego. Kwity przyjęcia winny odzwierciedlać faktyczny stan towarów pozostających w składzie celnym.

Nie można jednak wykluczyć przypadku, że ewentualna rozbieżność danych wynikających z dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu do rejestru zostanie ujawniona w terminie późniejszym, np. podczas kontroli towarów objętych procedurą składowania celnego dokonywanej przez organ celny, a nawet w chwili regulowania sytuacji towarów objętych procedurą składowania celnego w inny sposób. Uzależnione jest to od specyfiki składowanych towarów oraz rodzaju rozbieżności.

W każdym przypadku ustalenie przyczyn powstania rozbieżności między stanem faktycznym, a danymi wynikającymi z dokumentów, winno być przedmiotem postępowania prowadzonego przez organ celny. Dotyczy to w szczególności przypadków mających wpływ na fakt powstania, jak również wysokość długu celnego.

 

8.        Wniosek o zastosowanie preferencyjnej stawki celnej w ramach kontyngentów taryfowych zarządzanych zgodnie z kolejnością zgłoszeń

W przypadku zgłoszeń celnych realizowanych z zastosowaniem uproszczeń: wpis od rejestru zgłaszającego oraz zgłoszenie uproszczone, wnioskowanie o zastosowanie preferencyjnej stawki celnej w ramach kontyngentów taryfowych zarządzanych zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w systemie AIS/IMPORT jest możliwe w ramach:

– powiadomienia o przedstawieniu (komunikat PW215);

– zgłoszenia uproszczonego (komunikat ZC215-UPB lub ZC215-UPZ).

Wniosek o kontyngent nie jest obsługiwany w ramach zgłoszeń uzupełniających do wpisu do rejestru, jak również zgłoszeń uzupełniających do zgłoszeń uproszczonych.

Jeżeli z różnych przyczyn wniosek o kontyngent nie został złożony na etapie powiadomienia lub zgłoszenia uproszczonego, pozostaje jedynie możliwość złożenia  retrospektywnego wniosku o kontyngent taryfowy zarządzany zgodnie z kolejnością zgłoszeń (komunikat ZC205).

Retrospektywny wniosek o kontyngent powinien zostać złożony w odniesieniu do zgłoszenia uzupełniającego.

Brak jest możliwości składania retrospektywnych wniosków o kontyngent w odniesieniu do powiadomienia o przedstawieniu oraz zgłoszenia uproszczonego.

8.1.     Realizacja wpisu do rejestru zgłaszającego w przypadku wnioskowania o kontyngent taryfowy posiadający status „krytyczny”

Mając na uwadze specyfikę ww. procedury, tj. że wpis do rejestru jest tożsamy z przyjęciem zgłoszenia celnego jak również art. 153 RD warunkujący możliwość zwolnienia towaru do procedury  od złożenia zabezpieczenia należności celnych w przypadku, gdy kontyngent, którego dotyczyć będzie wniosek ma status „krytyczny”, zgłaszający zobowiązany jest dodatkowo dokonać obciążenia potwierdzenia złożenia zabezpieczenia na kwotę będącą różnicą kwoty cła obliczonego według stawki erga omnes i stawki preferencyjnej. Zwolnienie tej dodatkowej kwoty zabezpieczenia możliwe będzie po uzyskaniu informacji o przydzieleniu kontyngentu.

W przypadku gdy PWD obsługiwane jest w systemie AIS/IMPORT i w ramach PWD złożony zostanie wniosek o zastosowanie preferencyjnej stawki celnej w ramach kontyngentów taryfowych zarządzanych zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a kontyngent będzie miał status „krytyczny”, zostanie wysłany do zgłaszającego komunikat „Wezwanie do zabezpieczenia” (WDZ). Zgłaszający będzie zobowiązany w takim przypadku do samodzielnego  zabezpieczenia odpowiedniej kwoty wynikającej z WDZ.

 

9.     Realizacja procedury uproszczonej w procedurach „42” / „63” – import i re-import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową

Art. 150 ust. 3 RD wyłącza możliwość stosowania procedury „42” / „63” przy wpisie do rejestru zgłaszającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Odprawa scentralizowana – realizowana na terenie kraju.

10.1    Informacje ogólne

Zgodnie z art. 179 ust. 1 UKC – organy celne mogą zezwolić osobie na jej wniosek, na złożenie w urzędzie celnym właściwym ze względu na siedzibę tej osoby zgłoszenia celnego towarów, które będzie przedstawione w innym urzędzie celnym.

Wymóg uzyskania pozwolenia, o którym mowa w akapicie pierwszym, może zostać uchylony, gdy zgłoszenie celne składa się i towary przedstawia się w urzędach celnych w ramach odpowiedzialności jednego organu celnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 UKC „organy celne” oznaczają administracje celne państw członkowskich odpowiedzialne za stosowanie przepisów prawa.

Mając powyższe na uwadze w Polsce nie ma możliwości uchylenia wymogu uzyskania pozwolenia – pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej realizowanej w kraju będzie zawsze wymagane (powyższe nie dotyczy dokonywania odpraw celnych w ramach tzw. CUDO).

10.2    Kto może ubiegać się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju

O udzielenie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej realizowanej na terenie kraju  może ubiegać się każda osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca certyfikat AEOC.

Odprawa scentralizowana może być realizowana poprzez:

– kompletne zgłoszenie celne poza procedurami uproszczonymi,

– uproszczone zgłoszenie celne,

– wpis do rejestru zgłaszającego.

10.3    Organ właściwy do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku

Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej realizowanej wewnątrz kraju powinna złożyć wniosek do dyrektora IAS, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

10.4    Formularz wniosku i sposób jego wypełnienia

Zgodnie z art. 149 RD wniosek  dotyczący odprawy scentralizowanej  może dotyczyć:

 1. dopuszczenia do obrotu,
 2. składowania celnego,
 3. odprawy czasowej,
 4. końcowego przeznaczenia,
 5. uszlachetniania czynnego,
 6. uszlachetniania biernego
 7. wywozu
 8. powrotnego wywozu

Jeżeli zgłoszenie celne w ramach odprawy scentralizowanej będzie miało formę wpisu do rejestru zgłaszającego, zezwala się na odprawę scentralizowana zgodnie z warunkami określonymi w art. 150 RD.

Wniosek składany przez przedsiębiorcę może dotyczyć:

 • odprawy scentralizowanej realizowanej wewnątrz kraju.

Taki wniosek powinien zostać złożony w formie papierowej.

Dane wymagane we wniosku o wydanie pozwolenia na poszczególne rodzaje uproszczeń określone zostały w załączniku A do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego.

Zakres danych dla wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej został określony w kolumnie 7b ww. załącznika.

Dodatkowo w załączniku A do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczególne zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny określone zostały formaty i kody wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosków i decyzji, które należy wykorzystywać przy wypełnianiu wniosku.

Przy wypełnianiu wniosku można dla ułatwienia kierować się poniższą tabelą, w której zebrane zostały dane dla wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej.

Nr

 

 Nazwa danych Wymagalność pola Sposób wypełnienia Opis dotyczący sposobu wypełnienia
I.  Nagłówek
  Organ KAS do którego kierowany jest wniosek A Podać nazwę i adres Wniosek powinien być kierowany do właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
  Miejsce i data wniosku

(D. 4/1 i 4/2)

A    
II.  Informacje o wnioskodawcy i  osobach których dotyczy wniosek
  Wnioskodawca (D. 3/1)

 

A Należy podać:

·      Nazwa wnioskodawcy

·      Ulica i nr

·      Kod pocztowy

·      Miejscowość

·      Państwo

Wnioskodawcą jest osoba, która składa do organów celnych wniosek o wydanie decyzji.

 

 

  Identyfikacja wnioskodawcy (D. 3/2) A   Należy podać nr  EORI
  Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wniosek (D.3/6) A ·      Imię i nazwisko

·      Nr telefonu

·      Nr faxu

·      Adres e-mail

Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktów z organami celnymi w kwestiach związanych z wnioskiem.

Informacja ta podawana jest tylko w przypadku, gdy jest to osoba inna niż osoba odpowiedzialna za sprawy celne podana w D. 3/5 Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne.

Należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz dowolne dane z poniższych: numer telefonu, adres e-mail (najlepiej skrzynki funkcyjnej) oraz, w stosownych przypadkach, numer faksu.

 

  Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy celne (D. 3/5) A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO

 

·      Imię i nazwisko

·      Nr telefonu

·      Nr faxu

·      Adres e-mail

 

Informacje kontaktowe danej osoby, w tym – w stosownych przypadkach – jej numer faksu, które mogą być używane do dalszych kontaktów i korespondencji w sprawach celnych.
  Osoba kierująca przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorująca zarządzanie nim (D. 3/7) A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO.

 

·         Imię i nazwisko

·         Ulica i nr

·         Kod pocztowy

·         Miejscowość

·         Państwo

Krajowy numer identyfikacyjny

Data urodzenia

rrrrmmdd

Należy podać:

Imię i nazwisko oraz pełne dane odpowiedzialnej osoby (osób) zgodnie z prawem działalności / forma spółki wnioskodawcy, w szczególności: dyrektora/kierownika przedsiębiorstwa, dyrektorów i członków zarządu w zależności od struktury przedsiębiorstwa.

  Przedstawiciel (D. 3/3) A Należy podać:

·      Nazwa

·      Ulica i nr

·      Kod pocztowy

·      Miejscowość

·      Państwo

Jeżeli wnioskodawca wskazany w D. 3/1 Wnioskodawca/posiadacz pozwolenia lub decyzji lub w D. 3/2 Identyfikacja wnioskodawcy/posiadacza pozwolenia lub decyzji jest reprezentowany przez przedstawiciela, należy podać odpowiednie informacje o przedstawicielu.
  Identyfikacja przedstawiciela (D. 3/4) A   Należy podać nr  EORI
III.  Informacje ogóle odnoszące się do wniosku
  Kod rodzaju wniosku/decyzji (D. 1/1)

 

A

 

 

Należy wpisać

CCL

 

Za pomocą kodu określić rodzaj uproszczenia wniosku/decyzji

 

  Rodzaj wniosku (D. 1/3)

 

A Kod  N1 + numer referencyjny decyzji (jeżeli dotyczy)

Należy stosować następujące kody

1 – pierwszy wniosek

2 – wniosek w sprawie zmiany decyzji

3 – wniosek w sprawie przedłużenia pozwolenia

4 – wniosek w sprawie cofnięcia decyzji.

W przypadku kodów 2-4 należy podać numer decyzji, której dotyczy wniosek

 Stosując odpowiedni kod, należy wskazać rodzaj wniosku. W przypadku wniosku o zmianę lub, w stosownych przypadkach, o przedłużenie pozwolenia, należy również wskazać odpowiedni numer decyzji jako D. 1/6 Numer referencyjny decyzji
  Geograficzny obszar ważności – Unia (D. 1/4)

 

A N1

Kod państwa a2

Należy podać:  3 PL

1 -wniosek /pozwolenie ważne we wszystkich państwach członkowskich

2 – wniosek/ pozwolenie ograniczone do niektórych PCz.

3 – wniosek/ pozwolenie ograniczone do jednego PCz.

  Rodzaj zgłoszenia/deklaracji (D. 7/3) A Rodzaj zgłoszenia + numer referencyjny decyzji Kody:

1        – zgłoszenie standardowe,

2        – zgłoszenie uproszczone,

3        – wpis do rejestru zgłaszającego

Podać rodzaj zgłoszenia celnego (standardowe, uproszczone lub wpis do rejestru zgłaszającego), które zamierza zastosować wnioskodawca.

W przypadku zgłoszeń uproszczonych podać numer referencyjny pozwolenia, jeżeli nie wynika to z innych informacji zawartych we wniosku. Jeżeli nie udzielono jeszcze pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.

W przypadku wpisu do rejestru podać numer referencyjny pozwolenia, jeżeli nie wynika to z innych informacji zawartych we wniosku. Jeżeli nie udzielono jeszcze pozwolenia na wpis do rejestru, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.

  Dodatkowe informacje

(D. 8/5)

C Opis tekstowy  
  Zgoda na publikację w wykazie osób uprawnionych do korzystania z pozwoleń

(D. 8/12)

 

A Zaznaczyć

Tak/Nie

 

Wskazać t/n czy wnioskodawca zgadza się na ujawnienie w publicznym wykazie posiadaczy pozwoleń następujących danych dotyczących pozwolenia, o które występuje:

– posiadacz pozwolenia,

– rodzaj pozwolenia,

– data wejścia w życie lub okres ważności,

PCz organu celnego podejmujące decyzję

Właściwy/kontrolny urząd celny

  Załączone dokumenty

(D. 2/4)

 

A ·      Liczba dokumentów

·      Rodzaj dokumentów

·      Identyfikacja dokumentu

·      Data dokumentu

Należy podać informację dotyczącą  rodzaju  załączonych dokumentów oraz o ile wymagane nr identyfikacyjny, datę wystawienia dokumentu dołączonych do wniosku. Wskazać liczbę dołączonych dokumentów.
  [Wnioskowana] Data początkowa pozwolenia

(D. 4/6)

 

 

C

 

rrrrmmdd

lub opis

 

Wnioskodawca może wystąpić aby okres ważności pozwolenia rozpoczął się od określonego dnia, o ile spełnione są warunki art. 22 ust. 2 i 3 UKC i 22 ust.

(fakultatywne dla wnioskodawcy)

IV.  Szczegółowe informacje dotyczące wniosku
  Miejsce, w którym prowadzone są główne księgi rachunkowe na potrzeby celne lub w którym są one dostępne (D. 4/3)

 

A

Informacji nie podaje się gdy wnioskodawca jest AEO.

 

·      Ulica i numer

·      kod pocztowy

·      Miejscowość

·       Państwo

 

Główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit trzeci kodeksu, są to księgi, które mają być uznawane przez organy celne za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, pozwalające organom celnym na nadzorowanie i monitorowanie wszystkich działań objętych danym pozwoleniem. Istniejące handlowe, podatkowe lub inne materiały księgowe wnioskodawcy mogą być uznane za główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, jeżeli ułatwiają kontrole oparte na audycie.

Należy podać pełny adres miejsca, w tym państwo członkowskie, w którym główne księgi rachunkowe będą przechowywane lub udostępniane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej lokalizacji.

 

  Rodzaj głównych ksiąg rachunkowych na potrzeby celne(D. 8/1)

 

A Opis tekstowy Określić rodzaj głównych ksiąg rachunkowych, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym oprogramowania.
  Miejsce, gdzie prowadzona jest ewidencja (D.4/4)

 

A •   Ulica i numer

•   Kod pocztowy

•   Miejscowość

•   Państwo

Należy wpisać pełny adres miejsca (miejsc), w tym państwo członkowskie, w którym przechowywane są ewidencje wnioskodawcy lub w którym mają być przechowywane. Kod UN/LOCODE może zastąpić adres, jeśli umożliwia jednoznaczną identyfikację danej lokalizacji.

Informacja ta jest konieczna do określenia lokalizacji ewidencji dotyczącej towarów znajdujących się pod adresem wskazanym w D. 4/8. Lokalizacja towarów.

(pole powielarne)

 

  Rodzaj ewidencji

(D. 8.2)

A

 

Opis tekstowy Określić rodzaj ewidencji, podając szczegółowe informacje dotyczące systemu, który ma zostać wykorzystany, w tym oprogramowania.

Ewidencje te muszą pozwalać organom celnym na nadzorowanie danej procedury, w szczególności w odniesieniu do identyfikacji towarów objętych procedurą, ich statusu celnego i ich przemieszczeń

(pole powielarne)

 

V.  Informacje o towarach
  Kod towaru

(D. 5/1)

A   Podać co najmniej pierwsze 4 cyfry kodu Nomenklatury Scalonej danych towarów.
  Opis towarów (D. 5/2) A Opis tekstowy Podać opis handlowy lub techniczny towarów. Opis handlowy lub techniczny powinien być wystarczająco jasny i szczegółowy, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie wniosku.
  Ilość towarów (D. 5/3) A   Podać przewidywaną ilość towarów (w odpowiedniej jednostce miary), które mają zostać objęte procedurą celną z zastosowaniem danego uproszczenia w ujęciu miesięcznym.
  Zakazy i ograniczenia

(D. 6/1)

 

A Opis tekstowy Wskazać wszelkie zakazy i ograniczenia na szczeblu krajowym lub unijnym, które mają zastosowanie w odniesieniu do towarów lub danej procedury w państwie członkowskim  przedstawienia.

 

  Lokalizacja towarów

(D. 4/8)

 

A Państwo

Kwalifikator oznaczenia

W formie kodu:

Identyfikacja lokalizacji

Dodatkowy identyfikator

Lub opis tekstowy

·      Nazwa

·      Ulica i nr

·      Kod pocztowy

·      Miejscowość

·      Państwo

Stosując odpowiedni kod, należy podać numer identyfikacyjny miejsca, w którym towary mogą zostać umieszczone podczas objęcia procedurą celną.

(pole powielarne)

 

  Urzędy celne przedstawienia  (D. XIII/3) A   Wskazać urzędy celne przedstawienia
  Rodzaj procedury celnej

(D. 7/2)

A Kod procedury an2 +

Numer pozwolenia na procedury specjalne lub numer wniosku o wydanie pozwolenia na procedury specjalne

Wskazać właściwą procedurę celną (procedury celne), którą zamierza zastosować wnioskodawca. W stosownych przypadkach podać numer referencyjny odpowiedniego pozwolenia. Jeżeli nie udzielono jeszcze stosownego pozwolenia, należy podać numer identyfikacyjny wniosku.

 

  Liczba operacji (D.7/4)

 

A   Podać szacunkowo ile razy w skali wnioskodawca będzie korzystał z uproszczenia.
  Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań

(D. 7/5)

A Opis tekstowy Podać zestawienie transakcji / operacji handlowych i przemieszczeń towarów w ramach odprawy scentralizowanej.
  Podpis (D.1/2) A   Wniosek należy podpisać

 

A – dana wymagana

C – dana fakultatywna

Organ celny właściwy do wydania pozwolenia uzgadnia tryb realizacji uproszczenia z organami celnymi właściwymi dla miejsc, w których znajdować się będą towary zgłaszane do procedury, organami celnymi właściwymi do przeprowadzenia fizycznej kontroli towarów.

Uwaga!

W przypadku gdy odprawa scentralizowana będzie realizowana poprzez uproszczone lub kompletne (standardowe) zgłoszenie celne towar w tym przypadku przedstawiany będzie w urzędzie przedstawienia lub w innym miejscu uznanym lub wyznaczonym przez organ celny, w godzinach pracy urzędu, nie stosuje się żadnych timerów, brak jest również możliwości dokonania zgłoszeń „po godzinach pracy organu celnego”.

Reasumując obowiązują same zasady jak przy składaniu zgłoszeń standardowych, z tą różnicą, że zgłoszenie składane jest w urzędzie nadzoru, a towar przedstawiany w urzędzie przedstawienia lub miejscu uznanym lub wyznaczonym znajdującym się we właściwości urzędu przedstawienia.

W przypadku, gdy odprawa scentralizowana realizowana jest poprzez kompletne zgłoszenie celne nie jest wymagane zgłoszenie uzupełniające.

10.5   Nadawanie numeru na pozwolenie na korzystanie z odprawy scentralizowanej

Numer referencyjny decyzji na uproszczenie ma następującą strukturę:

 • oznaczenie państwa, które wydało pozwolenie (2n) – symbol stały „PL”,
 • kod rodzaju decyzji (an3)
 • CCL – odprawa scentralizowana
 • kod IAS, która wydała pozwolenie (n6)
 • rok wydania pozwolenia (n2),
 • wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny – numer własny pozwolenia) pozwoleń wydanych przez daną IAS (n4).

Przykładowy numer pozwolenia

PLCCL400000160001

Ewidencja wydanych pozwoleń począwszy od 2016 r. powinna być prowadzona w sposób ciągły.

10.6    Dodatkowe warunki konieczne do spełnienia w przypadku dokonywania zgłoszeń celnych z zastosowaniem odprawy scentralizowanej realizowanej wewnątrz kraju.

W celu prawidłowej weryfikacji danych z pozwolenia  zgłaszający przy  dokonywaniu zgłoszeń  celnych w ramach odprawy  scentralizowanej powinien w Polu 44 (dodatkowe informacje) podać:

w systemie  AIS/IMPORT

 • dla zgłoszeń uproszczonych druga część pola 1 kod C oraz zgłoszenie uzupełniające – kod Y:

– numer pozwolenia CCL z kodem C513

 1. C513PLCCL40000016001
 • dla PWD oraz zgłoszenia uzupełniającego (druga część pola 1 kod Z) –

. – numer pozwolenia CCL z kodem C513

 1. C513PLCCL40000016001

10.7    Wyłączenia z realizacji ułatwienia

Odprawa scentralizowana  nie ma zastosowania dla zgłoszeń celnych, które stanowią wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury  specjalnej (art. 163 ust. 2 lit. c RD).

Jeżeli zgłoszenie cele ma formę wpisu do rejestru zgłaszającego, zezwala się na odprawę scentralizowana  zgodnie z warunkami określonymi w art. 150 RD.

10.8    Formalności i kontrole związane z odprawą scentralizowaną

Mając na uwadze, że na dzień 1 maja 2016 r. systemy przywozowe oraz wywozowe nie zostały w pełni dostosowane do realizacji odprawy scentralizowanej pomiędzy państwami UE oraz odprawy scentralizowanej realizowanej krajowo – tak jak to zostało przewidziane w art. 179 ust 3 – 6 UKC oraz 231 ust. 4-7 RW – stosowany powinien być tryb przejściowy.

Zgodnie z art. 231 ust. 10 RW do czasu wdrożenia scentralizowanej odprawy dla importu oraz automatycznego systemu eksportu, o których mowa w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/255/UE, właściwe organy celne stosują plan kontroli określający minimalny poziom kontroli.

Mając na uwadze ww. przepis co do zasady analizę ryzyka oraz decyzję o  kontroli podejmuje UC kontrolny, jeżeli na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka istnieje konieczność przeprowadzenia rewizji celnej, zleca jej przeprowadzenie urzędowi przedstawienia, który w tym przypadku może przeprowadzić dodatkowe własne kontrole.

Jeżeli urząd przedstawienia chce przeprowadzać dodatkowo własne kontrole nie zlecone przez UC kontrolny – z planu kontroli powinna wynikać częstotliwość takich kontroli oraz tryb udostępniania przez urząd kontrolny danych (dokumentów) PWD, zgłoszenia celnego.

W przypadku odprawy scentralizowanej realizowanej w kraju w systemie AES/ECS2  zgłoszenie może być przesyłane do innej jednostki tylko w przypadku przypisania dyrektyw kontrolnych, podobne rozwiązanie zostało zaimplementowane w systemie AIS/IMPORT.

Mając powyższe na uwadze odprawa scentralizowana realizowana jest poprzez przedstawienie (przesłanie powiadomienia o przedstawieniu), przesłanie zgłoszenia celnego do wnioskowanej przez przedsiębiorcę procedury celnej do jednego oddziału celnego (urząd kontrolny właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy), które jest tam przetwarzane, a towary fizycznie znajdują się w np. miejscu uznanym nadzorowanym przez inny oddział celny (urząd przedstawienia). Za kontrolę towaru odpowiedzialny jest urząd przedstawienia tj. urząd, na terenie właściwości którego znajdują się towary zgłaszane do objęcia procedurą celną.

Organy celne w ramach konsultacji przed wydaniem pozwolenia mogą określić inne szczegółowe wymagania związane ze specyfiką obrotu towarowego.  Mając na uwadze, że urząd kontrolny i urząd przedstawienia znajdują się na terenie Polski – można odstąpić od sporządzania szczegółowych planów kontroli.

.

 

 

 

Do niniejszych wytycznych stosuje się odpowiednio:

 • Instrukcję Wypełniania Zgłoszeń Celnych;
 • Instrukcję w zakresie obsługi w Systemie AES/ECS2;
 • Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

 

 

[1] Dz.U. z 2018r. , poz. 508 z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z pózn. zm.

[3] Dz. U. z 2017 r.,poz. 721

[4] Dz.U. z 2017 r., poz. 916

[5] Dz. U. z 2018 r., poz. 349

[6] Dz. U. z 2017 r. poz. 1047

[7] Dz.U. z 2018r. , poz. 167 z późn. zm.

[8] Dz.U. z 2018r. , poz. 170

[9] Dz. U. z 2016 r. poz. 1291

[10] Dz. U. z 2016 r., poz. 1498 z późn. zm.

[11] Dz.U. z 2018r., poz. 800

[12] Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.

[13] Dz.U. z 2018r. poz. 1114 z póź. zm..

[14] Dz. U. z 2017 r. Nr 108, poz. 48 z późn. zm.

[15] Dz. U. z 2013 r. poz. 194

[16] Dz. U. z 2015 r., poz. 1479

[17] Kod oznacza – zwolnienie z obowiązku przedstawienia towarów (PWD) w procedurze wpisu do rejestru zgłaszającego (art. 182 ust. 3 UKC). Kod ten może być stosowany wyłącznie w przywozowym zgłoszeniu uzupełniającym typu „Z”;

[18] Kod oznaczający – rozliczenie VAT zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.